โปรดทราบ !! วิธีการและขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2561 ให้ถูกต้องครบถ้วน

โปรดทราบ !! วิธีการและขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2561 ให้ถูกต้องครบถ้วน

            ตามที่สภาวิชาชีพบัญชี ได้ประชาสัมพันธ์ข่าวฝากจากสมาคมธนาคารไทย เรื่อง ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร แบบฟอร์มคำขอฯ พร้อมช่องทางในการรับ – ส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ให้ผู้สอบบัญชีได้รับทราบอย่างทั่วกันในช่วงปลายไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ยังมีผู้สอบบัญชีจำนวนมากที่ไม่ทราบทำให้ปฏิบัติไม่ถูกต้อง  ดังนั้นเพื่อให้ผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจตรงกัน และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจได้รับหนังสือตอบกลับล่าช้าหรือสูญหายระหว่างการจัดส่งอีกด้วย สภาวิชาชีพบัญชีจึงขอประชาสัมพันธ์รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารอีกครั้ง ตามรายการด้านล่างค่ะ

  • ช่องทางในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร Click
  • รายละเอียดข่าวฝากการประชาสัมพันธ์ (ฉบับเต็ม) Click
โพสต์เมื่อ :
13 มี.ค. 2562 14:38:28
 1610
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์