ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สมาคมธนาคารไทยแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2561

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ สมาคมธนาคารไทยแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2561

          สมาคมธนาคารไทยได้ส่งหนังสือที่ ส. 1014/2561 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อโปรดช่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนการจัดทำหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมธนาคารไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสือที่ ส. 1014/2561 ลงวันที่ 13 กันยายน 2561 Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคารฉบับภาษาไทย Download และฉบับภาษาอังกฤษ Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ฉบับภาษาไทย Download และฉบับภาษาอังกฤษ Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร (ปรับปรุง ณ วันที่ 18 ม.ค. 62) Download

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับหนังสือยืนยันยอดธนาคารที่สำนักงานใหญ่ Download

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อแต่ละธนาคารได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ใน “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร”

          หากผู้สอบบัญชีประสงค์จะแนบ “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” สามารถดูรายละเอียดได้ตามนี้
          “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีสถานะคงอยู่” (PDF File) Download และ (Word File) Download
          “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคารสำหรับรายการบัญชีหรือธุรกรรมที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี” (PDF File) Download และ (Word File) Download

โพสต์เมื่อ :
24 ก.ย. 2561 10:45:17
 94828
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์