สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องข้อเสนอปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องข้อเสนอปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร

            วันนี้ (21 กันยายน 2561) ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยนายประเสริฐ หวังรัตนปราณี อุปนายกคนที่สาม และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี และนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ช่วยเลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชี เข้าร่วมการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องข้อเสนอปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร ณ ห้องอโนมา แกรนด์ ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
            โดยภายในงานได้รับเกียรติกล่าวเปิดการสัมมนาและกล่าวปฐกถาจาก ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในหัวข้อ “ปฏิรูปประเทศ : ปฏิรูปภาษีอากรให้มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม” ต่อด้วยการเสวนาเรื่อง “ปฏิรูปประเทศ : ปฏิรูประบบภาษีอากร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน” จากผู้ทรงคุณวุฒิในหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอประเด็นข้อเสนอปรับปรุงและแก้ไขประมวลรัษฎากร 6 ประเด็น ได้แก่ 1.ประเด็นธรรมาภิบาลการจัดเก็บและบริหารภาษีอากร 2.ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3.ภาษีเงินได้นิติบุคคล 4.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 5.ภาษีธุรกิจเฉพาะ และ 6.ภาษีอากรแสตมป์ ซึ่งความเห็นที่ได้จากการสัมมนาจะรวบรวมและประกอบการพิจารณาในการตรากฎหมาย เพื่อให้การจัดทำร่างประมวลรัษฎากรมีความทันสมัย เป็นธรรมและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป
            งานสัมมนาครั้งนี้จัดขั้นโดยคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลรัษฎากร อ่านข่าวเพิ่มเติม คลิก >> http://bit.ly/2NvCQ6c

โพสต์เมื่อ :
21 ก.ย. 2561 15:34:50
 3175
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์