ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 43(2/2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 43(2/2562)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ครั้งที่ 43(2/2562) ดูประกาศ Click

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ CPA ครั้งที่ 43(2/2562)

ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายวิชาที่เข้ารับการทดสอบ
หากพบว่าไม่ถูกต้องให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร 02-6852500 หรือ 02-6852529 – 30 เพื่อดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง

ภายในวันอังคารที่ 18  มิถุนายน พ.ศ. 2562  หากเลยเวลาที่กำหนด
สภาฯ จะถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบตามรายวิชาที่ประกาศนี้


กำหนดการการทดสอบความรู้ขอผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 43(2/2562)
สนามสอบ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วัน/เวลา วิชา
วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 - 17.00 น.
การบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 - 17.00 น.
การบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 - 17.00 น.
การสอบบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 - 17.00 น.
การสอบบัญชี 2
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 - 17.00 น.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
เวลา 13.00 - 17.00 น.
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2


โปรดตรวจสอบหมายเลขห้องสอบล่วงหน้า 3 วันก่อนวันทดสอบแต่ละวิชา

ผู้เข้าทดสอบ CPA โปรดทราบ

  • การปรับปรุงขอบเขตเนื้อหาวิชาที่ใช้ในการทดสอบ ราย วิชาการบัญชี 1 และ วิชาการบัญชี 2 ในการทดสอบ ครั้งที่ 43(2/2562) เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 จะปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบโดยใช้มาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบในเดือนกรกฎาคม โดยศึกษารายละเอียดได้ที่ www.tfac.or.th หัวข้อมาตรฐานทางวิชาชีพ
  • การทดสอบ CPA โปรดศึกษารายละเอียดขอบเขตเนื้อหาวิชาจาก เอกสารแนบท้ายประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 21/2562   เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 43(2/2562)
  • ประชาสัมพันธ์การเดินทางไปยังสนามสอบ เนื่องจากสถานที่ทดสอบมีพื้นที่จอดรถจำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดเผื่อเวลาในการเดินทาง หรือพิจารณาเดินทางด้วยบริการขนส่งสาธารณะ

         - รถไฟฟ้า MRT ปลายทางสถานีห้วยขวาง เดินทางต่อด้วยรถมอเตอร์ไซด์หรือรถยนต์รับจ้าง
         - รถเมล์ เส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต (ลงป้าย “ม.หอการค้าไทย”) สาย 24, 35- 1, 69, 92, 107, 129, ปอ.92, ปอ.129, ปอ.504, ปอ.138 
         - รถเมล์ เส้นทางถนนประชาสงเคราะห์ (ลงป้าย “วัดพรหมวงศาราม ซอยประชาสงเคราะห์ 27”) สาย 12, 13, 54, 74, 98, 117, 204
         - รถเมล์ เส้นทางถนนรัชดาภิเษก (ลงป้าย “ตลาดห้วยขวาง”) สาย 136, 137, ปอ.73, ปอ.206, ปอ.514, ปอ.517

**กรณีที่นำรถยนต์ส่วนตัวมาจอด ผู้เข้าทดสอบต้องชำระค่าที่จอดรถตามอัตราที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกำหนด**

  • ห้ามผู้เข้าทดสอบนำอุปกรณ์เครื่องเขียนเข้าห้องสอบ (ยกเว้นเครื่องคิดเลข) โดยสภาฯได้เตรียมชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนประกอบด้วย ปากกา ดินสอ ยางลบ และ ไม้บรรทัด ไว้ให้แล้ว
  • ห้ามนำเครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด อาทิ โทรศัพท์เคลื่อนที่ วิทยุติดตามตัว วิทยุสื่อสาร เครื่องบันทึกภาพและเสียง เครื่องมือบอกเวลา นาฬิกา และอุปกรณ์เครื่องเขียนของตนเองเข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด ยกเว้น เครื่องคิดเลข กรณีที่มีผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่คุมสอบจะให้ยุติการทำข้อสอบและให้ออกจากห้องสอบทันที และให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้นของการทดสอบในครั้งนั้น

โพสต์เมื่อ :
11 มิ.ย. 2562 17:37:49
 7815
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์