สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม CCS ครั้งที่ 93 และการประชุม ACPACC ครั้งที่ 12 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม CCS ครั้งที่ 93 และการประชุม ACPACC ครั้งที่ 12 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

            เมื่อวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2562 นายสุพจน์  สิงหเสน่ห์ อุปนายกคนที่หนึ่งและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และนางมาลินี หาญบุญทรง ผู้จัดการศูนย์อบรมทดสอบประเมินผลและส่วนงานต่างประเทศ เป็นผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม The ASEAN Coordination Committee on Services (CCS) and Related Meetings ครั้งที่ 93 และการประชุม The ASEAN Chartered Professional Accountant Coordinating Committee (ACPACC) ครั้งที่12 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

            โดยในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ กรรมการและประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งใน Panel List ร่วมเสวนาหัวข้อ  ASEAN CPA Stakeholder Engagement : Opportunities for Accountants in ASEAN ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานวิชาชีพบัญชีในอาเซียน จากนั้นในวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2562 ผู้แทนทั้ง 3 ท่าน ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional Accountant) และนักบัญชีวิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign Professional Accountant: RFPA) ตลอดจนพิจารณาลดข้อจำกัดและมาตรฐานภายในของแต่ละประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพบัญชีในอนาคต

โพสต์เมื่อ :
27 มิ.ย. 2562 14:24:45
 605
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์