ประกาศประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 22/2563 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 46(2/2563)

ประกาศประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 22/2563 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 46(2/2563)

กำหนดการการทดสอบความรู้ขอผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 46 (2/2563)

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ 1 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
กำหนดการทดสอบ การทดสอบครั้งที่ 46 (2/2563)
วิชาการบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563
วิชาการบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2563
วิชาการสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2563
วิชาการสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2563
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2563
วิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2563

เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.
ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

วิธีการสมัครสอบ

  1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th
  2. ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์
  3. ระบบจะกำหนดให้เลือกการชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบผ่านระบบบัตรเครดิต หรือแบบฟอร์มการชำระเงินผ่านช่องทางการรับชำระเงินตามที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดโดยอัตโนมัติ
  4. ผู้สมัครสอบครั้งแรก ให้ดำเนินกรอกข้อมูลรับสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 17.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทำการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาที่มีสิทธิสอบต่อไป
  5. ต้องดำเนินการชำระเงินตั้งแต่ วันที่ 1 ถึง 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น

** การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ **
และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด

(โปรดศึกษาระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบโดยละเอียด ในหัวข้อระเบียบเกี่ยวกับการทดสอบความรู้เพื่ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

  • ประกาศฉบับที่ 22/ 2563 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 46(2/2563) Click

ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ

(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ

(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

โพสต์เมื่อ :
30 มิ.ย. 2563 10:13:30
 3899
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์