ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2563

ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี 2563

           

            ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้เรียกประชุมใหญ่สามัญ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ประจำปี 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 อาคารสภาวิชาชีพบัญชี เลขที่ 133 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 (คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562
วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานเพื่อทราบ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563
วาระที่ 6 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ....
วาระที่ 7 พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ อำนาจหน้าที่ และการพ้นจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งอุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำแหน่งอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีกำหนด พ.ศ. ....
วาระที่ 8 พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการจรรยาบรรณแทนกรรมการที่ครบวาระ
วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (หากมี)

           

            สภาวิชาชีพบัญชีขอความร่วมมือท่านสมาชิกกรุณาแจ้งความจำนงในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ภายในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 (เปิดให้ลงทะเบียนพร้อมกันวันที่ 15 กรกฎาคม 2563) และในวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ขอให้ท่านโปรดแสดงบัตรสมาชิก หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรแสดงตนอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐออกให้ที่มีรูปถ่ายประกอบการลงทะเบียนด้วย

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมการประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

วาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด

โพสต์เมื่อ :
8 ก.ค. 2563 13:49:23
 2651
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์