มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ

  

            มาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC 1) เรื่อง การควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงินและงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง นี้ เริ่มใช้ในต่างประเทศตามข้อกำหนดของ IFAC ตั้งแต่ปี 2548 และมีการปรับปรุงเนื้อหาในปี 2552 ส่วนในประเทศไทย สภาวิชาชีพบัญชี เริ่มเผยแพร่ร่างมาตรฐานนี้ในปี 2553 และประกาศเป็นมาตรฐานเมื่อต้นปี 2554 ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557

            TSQC1 กำหนดให้สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีต้องจัดให้มีระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชี เพื่อให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า สำนักงานและบุคลากรปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาชีพและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานที่ออกโดยสำนักงานหรือผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้จะส่งผลให้งานสอบบัญชีมีคุณภาพ ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้รายงานทางการเงินและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำให้วิชาชีพสอบบัญชีเป็นที่ยอมรับ และช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ ซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อตลาดทุนและระบบเศรษฐกิจโดยรวม

 

ดาวน์โหลดมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (TSQC 1)

สรุปองค์ประกอบที่สำคัญที่มาตรฐานฉบับนี้

  1. ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงานคือ สำนักงานต้องจัดให้มีนโยบายและวิธีปฏิบัติเพื่อให้ตระหนักว่าคุณภาพเป็นสี่งจำเป็นในการปฏิบัติงาน บทบาทของหัวหน้าสำนักงานสอบบัญชีเพื่อให้สำนักงานมีคุณภาพตามที่กำหนด
  2. ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง คือ การกำหนดให้สำนักงานและบุคลากรของสำนักงานปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี
  3. การตอบรับงานสอบบัญชี สำนักงานต้องมีกระบวนการและวิธีปฏิบัติในการตอบรับงานสอบบัญชี รวมถึงการคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลูกค้าและงานที่มีลักษณะเฉพาะ
  4. ทรัพยากรบุคคล สำนักงานต้องออกแบบวิธีปฏิบัติเพื่อให้สำนักงานมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีทักษะความรู้ ความสามารถ และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณที่เพียงพอ
  5. การปฏิบัติงาน กำหนดวิธีปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  6. การติดตามผลคือ การติดตามผลเกี่ยวกับนโยบาย วิธีปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพที่

การประกาศบังคับใช้มาตรฐาน

สภาวิชาชีพบัญชีฯ ได้ประกาศบังคับใช้ มาตรฐานการควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 การควบคุมคุณภาพสำหรับสำนักงานที่ให้บริการด้านการตรวจสอบและการสอบทานงบการเงิน และงานให้ความเชื่อมั่นอื่นตลอดจนบริการเกี่ยวเนื่อง (ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฯ ที่ 9/2554) ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป

การพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี

เพื่อให้สำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีมีความเข้าใจ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ สภาวิชาชีพบัญชี ตามคำสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีที่ 2/2555 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาและควบคุมดูแลระบบควบคุมคุณภาพงานของสำนักงานสอบบัญชีซึ่งได้กำกับดูแล ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชีสภาวิชาชีพบัญชี ให้ดำเนินการโดยเน้นในเรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ

ปัจจุบัน คณะอนุกรรมดังกล่าวได้หมดวาระไปตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 สภาวิชาชีพบัญชี ตามคำสั่งคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชีที่ 15/2559 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2559 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอิสระ คณะอนุกรรมการกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชีเพื่อกำกับดูแลและให้คำปรึกษาแก่ฝ่ายพัฒนาและกำกับดูแลคุณภาพผู้สอบบัญชี ในการดำเนินการต่างๆ ด้านการกำกับดูแลสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพ และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพงานสอบบัญชีเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุเป้าหมาย

เป้าหมาย ภารกิจ และแผนการดำเนินงานหลัก

มติคณะกรรมการสภาวิชาชีพ ครั้งที่ 2/2556 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ได้ให้ความเห็นชอบกำหนดเป้าหมาย ภารกิจ และแผนการดำเนินงานหลักในการส่งเสริมและการกำกับดูแลคุณภาพงานสอบบัญชี ไว้ดังนี้ Click

เอกสารเผยแพร่

ผลการตรวจเยี่ยมการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุฒคุณภาพ ฉบับที่ 1 (TSQC1) ของสำนักงานสอบบัญชีในปี 2557 ดาวน์โหลด
ข้อแนะนำสำหรับการดำเนินการตามมาตรฐาน TSQC1 ดาวน์โหลด
ก.ล.ต. สหรัฐอเมริกา แสดงความสงสัยเกี่ยวกับการค่าบริการสอบบัญชีที่ลดต่ำลง ดาวน์โหลด
สรุปข้อสังเกตของ PCAOB ที่พบในการสอบทานการปฏิบัติตามมาตรฐานเรื่องการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน ดาวน์โหลด
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในสหภาพยุโรป ดาวน์โหลด
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสอบบัญชี ดาวน์โหลด
สรุปข้อสังเกตจากรายงานการสอบทานตามมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ (ISQC1) ของหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศ ดาวน์โหลด
Quick Win Solution ระบบการควบคุมคุณภาพสำนักงานสอบบัญชี TSQC1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
บทความจาก IFAC เกี่ยวกับข้อพิจารณาในเรื่องการสอบทานการควบคุมคุณภาพงาน (EQCR) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

FAP Newsletter ที่เกี่ยวข้อง

ฉบับที่ เรื่อง
ฉบับที่ 1 Gateway to Quality ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 2 TSQC1 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 3 เดือนแห่งความรัก ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 4 ความรับผิดชอบของผู้นำต่อคุณภาพภายในสำนักงาน ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 5 ข้อกำหนดด้านจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 6 การตอบรับงานและคงไว้ซึ่งความสัมพันธ์กับลุกค้า และงานที่มีลักษณะเฉพาะ ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 7 ทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 9 การปฏิบัติงาน ตอนที่ 1 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 10 การปฏิบัติงาน ตอนที่ 2 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 11 การติดตามผล ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 12 สรุปภาพรวมของ TSQC1 ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 13 การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้นคุณภาพงานเป็นสำคัญ ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 16 ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 18 คุณภาพงานสอบบัญชี ดาวน์โหลด
ฉบับที่ 29 ข้อควรพิจารณาก่อนการแสดงความเห็นต่องบการเงิน ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
20 ต.ค. 2560 9:56:58
 19545
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์