ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงหลังคาโดยการฉีดพ่น พี.ยู.โฟม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

สภาวิชาชีพบัญชี  ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) มีความประสงค์ปรับปรุงหลังคาโดยการฉีดพ่น พี.ยู.โฟม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี ที่พบปัญหาเกี่ยวกับการรั่วซึม การเกิดความร้อน และการเกิดก้องสะท้อนเสียง  มีรายละเอียด ดังนี้   

  1. ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงหลังคาโดยการฉีดพ่น พี.ยู.โฟม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (Click)
  2. ขอบเขตการดำเนินงานโครงการปรับปรุงหลังคาโดยการฉีดพ่น พี.ยู.โฟม อาคารสภาวิชาชีพบัญชี (TOR) พร้อมเอกสารประกวดราคาที่เกี่ยวข้อง (Click)

ขั้นตอนการดำเนินการมี ดังนี้

  1. กำหนดให้ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการต่างๆ ขึ้นในวันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ อาคารศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช สภาวิชาชีพบัญชี
  2. กำหนดเข้ายื่นข้อเสนอและราคาด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 22 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 17.00 น.

         กรณีที่ผู้สนใจประสงค์ทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  0-2685-2500 ต่อ 2512

โพสต์เมื่อ :
9 ม.ค. 2562 18:51:53
 141
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์