• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • โครงการ 2 .... อีกครั้ง! สภาวิชาชีพบัญชีเปิดรับผู้ประกอบการกลุ่ม SME MSME สมัครใช้ Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด (ฟรี)

โครงการ 2 .... อีกครั้ง! สภาวิชาชีพบัญชีเปิดรับผู้ประกอบการกลุ่ม SME MSME สมัครใช้ Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด (ฟรี)

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • โครงการ 2 .... อีกครั้ง! สภาวิชาชีพบัญชีเปิดรับผู้ประกอบการกลุ่ม SME MSME สมัครใช้ Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด (ฟรี)

โครงการ 2 .... อีกครั้ง! สภาวิชาชีพบัญชีเปิดรับผู้ประกอบการกลุ่ม SME MSME สมัครใช้ Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs ตามเกณฑ์ที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด (ฟรี)           สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนในการพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และ นิติบุคคล ขนาด Micro Small Medium ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำบัญชีให้เข้าสู่ระบบบัญชีเดียว จึงจัดให้มีโครงการสนับสนุน Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs โดยสภาวิชาชีพบัญชีจะออกตราสัญลักษณ์รับรอง ให้แก่ผู้ผลิต Cloud Accounting Software ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำเสนอเป็นทางเลือกให้แก่ ผู้ประกอบการ SME MSME ไทย ผู้ทำบัญชี สำนักงานบัญชี ได้นำไปใช้ในกิจการฟรี เป็นระยะเวลา 3 เดือน (ตุลาคม - ธันวาคม 2567) เพื่อทดลองใช้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกรายการทางบัญชีแบบดิจิทัล (Real Time) สามารถนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์ให้เกิดประโยชน์กับกิจการได้อย่างแท้จริง

           ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการใช้ Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs ได้แล้ววันนี้ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2567 Click >> https://forms.gle/ZQGH2NrcfT8fAhpH8 หรือ (สแกน)


           สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ส่วนงานเลขานุการ 2 โทรศัพท์ 02 685 2579 หรืออีเมล sukanya.sa@tfac.or.th
โพสต์เมื่อ :
19 มิ.ย. 2567 12:56:55
 834
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์