ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2560

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ปี 2560

ที่ 97/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการประเภทการศึกษาด้วยตนเองสำหรับผู้ทำบัญชี
ที่ 96/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการประเภทการศึกษาด้วยตนเองสำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ที่ 95/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร
สำหรับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี
ที่ 94/2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี
ที่ 87/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพที่เป็นทางการ ในรูปแบบสื่อทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)
สำหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี
ที่ 86/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบเป็นผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนา หลักสูตร และวิทยากร
ที่ 69/2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 4) 
ที่ 66/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 65/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 64/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 63/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 62/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 61/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 14 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 60/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 59/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560) 
ที่ 58/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) 
ที่ 57/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 56/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560) 
ที่ 55/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 54/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) 
ที่ 53/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 52/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 51/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 50/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 49/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 48/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 47/2560 เรื่อง การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560) 
ที่ 46/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 45/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 44/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 43/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 42/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 6 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 41/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 40/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 39/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 38/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 37/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 36/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 35/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 34/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 33/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 32/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 31/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 30/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 29/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 28/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 27/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 26 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 26/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 25/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 24/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 23/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 22/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 21/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 20/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 19/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 16 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 18/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 17/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 16/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 15/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 14/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2560) 
ที่ 13/2560 เรื่อง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 12/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 11/2560 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2560)
ที่ 5/2560 เรื่อง ค่าคำขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียนและค่าใบรับรองของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
ที่ 4/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน 
ที่ 3/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การทดสอบของผู้ขอขึ้นทะเบียนนักบัญชีวิชาชีพอาเซียน

โพสต์เมื่อ :
19 ต.ค. 2560 11:04:56
 17536
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์