คลิปวิดีโอการสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

คลิปวิดีโอการสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1

การสัมมนาพิจารณ์ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน มาใช้เป็นครั้งแรก

บรรยายโดย
ดร.เกียรตินิยม คุณติสุข

  • กรรมการ ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ประธานคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • หุ้นส่วนด้านการสอบบัญชี บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด

คุณอารีวัลย์ เอี่ยมดิลกวงศ์

  • กรรมการ ในคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • คณะทำงาน ในคณะทำงานจัดทำแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
  • ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

โพสต์เมื่อ :
11 ต.ค. 2561 11:50:17
 2772
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์