มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ปรับปรุงปี 2562

หน้าหลัก ฉบับปรับปรุง คู่มืออธิบาย คำชี้แจง/บทความ/ข่าวสาร
ปี 2562
ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
ปี 2558
ปี 2557
ปี 2555
ปี 2552

           

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) มีเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ขององค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS ® Foundation) ซึ่งมีการสงวนลิขสิทธิ์

            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) ได้รับการอนุญาตจากองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศให้ทำซ้ำและจำหน่ายภายในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น ไม่มีการให้สิทธิแก่บุคคลอื่นที่ทำซ้ำ เก็บไว้ในระบบ หรือโอนให้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือสื่ออื่น ๆ ปราศจากการได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสภาวิชาชีพบัญชีและองค์กรมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย (TFRS) ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีมีไว้เพื่อนำมาถือปฏิบัติในราชอาณาจักรประเทศไทยเท่านั้น และไม่ได้มีการจัดทำหรืออนุมัติโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (คณะกรรมการ IASB)

            มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยต้องไม่มีการจำหน่ายภายนอกราชอาณาจักรประเทศไทย

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) contain copyright material of the IFRS® Foundation (Foundation) in respect of which all rights are reserved.

            Reproduced and distributed by the Federation of Accounting Professions with the permission of the Foundation within the Kingdom of Thailand only. No rights granted to third parties to reproduce, store in a retrieval system or transmit in any form or in any means without the prior written permission of the Federation of Accounting Professions and the Foundation.

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are issued by the Federation of Accounting Professions in respect of their application in the Kingdom of Thailand and have not been prepared or endorsed by the International Accounting Standards Board (Board).

            Thai Financial Reporting Standards (TFRS) are not to be distributed outside of the Kingdom of Thailand.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคต

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชีอยู่ระหว่างกระบวนการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบับใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ดังนี้

  • มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (TFRS 17) ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17 ที่ประกาศในเดือนพฤษภาคม 2560 (May 2017)) โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2566
  • กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) ขณะนี้อยู่ระหว่างการยกร่างให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดย กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (Conceptual Framework in IFRS Standards ที่ประกาศในเดือนมีนาคม 2561 (March 2018) โดยคาดว่าจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2564

ลำดับ ชื่อย่อ ชื่อมาตรฐาน วันเผยแพร่ร่าง วันที่มีผลบังคับใช้ ความคืบหน้า วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
สรุปเนื้อหา
(About)
1 TFRS 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย 1 ม.ค. 2566 อยู่ระหว่างจัดทำ
2 Frame work กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน (ใหม่) 1 ก.พ. 2562 1 ม.ค. 2564

การกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินในปี 2562

            คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี อยู่ระหว่างกระบวนการกำหนดมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นฉบับปรับปรุงตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศที่สิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 (Bound Volume 2019 Consolidated without early application) โดยจะมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

            สำหรับปี 2562 มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะปรับปรุงจากมาตรฐานฯ ที่ปรับปรุงในปี 2561 เป็นจำนวน 56 ฉบับ (ไม่รวมมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ในอนาคต) โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1: มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญ และปรับปรุงเนื่องมาจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS 16) จำนวน 8 ฉบับ โดยสรุปสาระสำคัญของการปรับปรุง (Amendments) ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

การปรับปรุง (Amendments)
TAS 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ อยู่ระหว่างจัดทำ
TAS 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม อยู่ระหว่างจัดทำ
TAS 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า อยู่ระหว่างจัดทำ
TFRS 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาถือปฏิบัติครั้งแรก อยู่ระหว่างจัดทำ
TFRS 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ อยู่ระหว่างจัดทำ
TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน อยู่ระหว่างจัดทำ
TFRS 11 เรื่อง การร่วมการงาน อยู่ระหว่างจัดทำ
TAS 19 เรื่อง ผลประโยชน์พนักงาน อยู่ระหว่างจัดทำ

กลุ่มที่ 2: มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับใหม่ จำนวน 2 ฉบับ โดยสรุปสาระสำคัญของมาตรฐานฯ ดังนี้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน/
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

เนื้อหา (About)
TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า อยู่ระหว่างการจัดทำ
TFRIC 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนในเรื่องวิธีปฏิบัติสำหรับภาษีเงินได้ (Uncertainty over Income Tax Treatments) อยู่ระหว่างการจัดทำ


กลุ่มที่ 3: มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เป็นการปรับปรุงถ้อยคำเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ (TFRS 16) โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงหลักการที่เป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด จำนวน 18 ฉบับ

TAS 1 TAS 2 TAS 7 TAS 16 TAS 21 TAS 32 TAS 37 TAS 38 TAS 40
TAS 41 TFRS 4 TFRS 7 TFRS 13 TFRS 15 TFRIC 1 TFRIC 12 TSIC 29 TSIC 32


กลุ่มที่ 4:
มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาอย่างเป็นสาระสำคัญแต่อย่างใด เพียงปรับปรุงรูปแบบการอ้างอิงปี พ.ศ. เท่านั้น จำนวน 28 ฉบับ

TAS 8 TAS 10 TAS 20 TAS 24 TAS 26 TAS 27 TAS 29
TAS 33 TAS 34 TAS 36 TFRS 2 TFRS 5 TFRS 6 TFRS 8
TFRS 10 TFRS 12 TFRIC 5 TFRIC 7 TFRIC 10 TFRIC 14 TFRIC 16
TFRIC 17 TFRIC 19 TFRIC 20 TFRIC 21 TFRIC 22 TSIC 10 TSIC 25

  

หมายเหตุ ร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผ่านการพิจารณาหลักการโดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้ในการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการถือปฏิบัติได้

(ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย Click)
TAS หมายถึง มาตรฐานการบัญชี TFRS หมายถึง มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
TSIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการบัญชี TFRIC หมายถึง การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ลำดับ กลุ่มที่ ชื่อย่อ ชื่อมาตรฐาน วันที่เผยแพร่ร่าง วันที่มีผลบังคับใช้ ความคืบหน้า วันที่ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ
1 3 TAS 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน 1 ม.ค. 2563
2 3 TAS 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 1 ม.ค. 2563
3 3 TAS 7 เรื่อง งบกระแสเงินสด 1 ม.ค. 2563  
4 4 TAS 8 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด 1 ม.ค. 2563
5 4 TAS 10 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 1 ม.ค. 2563
6 1 TAS 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ 1 ม.ค. 2563
7 3 TAS 16 เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1 ม.ค. 2563
8 1 TAS 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 ม.ค. 2563
9 4 TAS 20 เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 1 ม.ค. 2563
10 3 TAS 21 เรื่อง ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 1 ม.ค. 2563
11 1 TAS 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม   1 ม.ค. 2563
12 4 TAS 24 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 1 ม.ค. 2563
13 4 TAS 26 เรื่อง การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 1 ม.ค. 2563
14 4 TAS 27 เรื่อง งบการเงินเฉพาะกิจการ 1 ม.ค. 2563
15 1 TAS 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า 1 ม.ค. 2563
16 4 TAS 29 เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 1 ม.ค. 2563
17 3 TAS 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน 1 ม.ค. 2563
18 4 TAS 33 เรื่อง กำไรต่อหุ้น 1 ม.ค. 2563
19 4 TAS 34 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาล  1 ม.ค. 2563
20 4 TAS 36 เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ 1 ม.ค. 2563
21 3 TAS 37 เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น 1 ม.ค. 2563
22 3 TAS 38 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1 ม.ค. 2563
23 3 TAS 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 1 ม.ค. 2563
24 3 TAS 41 เรื่อง เกษตรกรรม 1 ม.ค. 2563
25 1 TFRS 1 เรื่อง การนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรก 1 ม.ค. 2563
26 4 TFRS 2 เรื่อง การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 ม.ค. 2563
27 1 TFRS 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ 1 ม.ค. 2563
28 3 TFRS 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย 1 ม.ค. 2563
29 4 TFRS 5 เรื่อง สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดำเนินงานที่ยกเลิก 1 ม.ค. 2563
30 4 TFRS 6 เรื่อง การสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 1 ม.ค. 2563
31 3 TFRS 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน 1 ม.ค. 2563
32 4 TFRS 8 เรื่อง ส่วนงานดำเนินงาน 1 ม.ค. 2563
33 1 TFRS 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 1 ม.ค. 2563
34 4 TFRS 10 เรื่อง งบการเงินรวม  1 ม.ค. 2563
35 1 TFRS 11 เรื่อง การร่วมการงาน 1 ม.ค. 2563
36 4 TFRS 12 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียในกิจการอื่น 1 ม.ค. 2563
37 3 TFRS 13 เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 1 ม.ค. 2563
38 3 TFRS 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า 1 ม.ค. 2563
39 2 TFRS 16 เรื่อง สัญญาเช่า 5 มิ.ย.2560 1 ม.ค. 2563 6 15 มี.ค. 2562
40 4 TSIC 10 เรื่อง ความช่วยเหลือจากรัฐบาล – กรณีที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับกิจกรรมดำเนินงาน 1 ม.ค. 2563
41 4 TSIC 25 เรื่อง ภาษีเงินได้-การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผู้ถือหุ้น 1 ม.ค. 2563
42 3 TSIC 29 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลของข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 ม.ค. 2563
43 3 TSIC 32 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-ต้นทุนเว็บไซต์ 1 ม.ค. 2563
44 3 TFRIC 1 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงในหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการรื้อถอน การบูรณะ และหนี้สินที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน 1 ม.ค. 2563
45 4 TFRIC 5 เรื่อง สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการรื้อถอน การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดล้อม 1 ม.ค. 2563
46 4 TFRIC 7 เรื่อง การปรับปรุงย้อนหลังภายใต้มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้อรุนแรง 1 ม.ค. 2563
47 4 TFRIC 10 เรื่อง การรายงานทางการเงินระหว่างกาลและการด้อยค่า 1 ม.ค. 2563
48 3 TFRIC 12 เรื่อง ข้อตกลงสัมปทานบริการ 1 ม.ค. 2563
49 4 TFRIC 14 เรื่อง ข้อจำกัดสินทรัพย์ตามโครงการผลประโยชน์ ข้อกำหนดเงินทุนขั้นต่ำและปฏิสัมพันธ์ของรายการเหล่านี้ สำหรับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน 1 ม.ค. 2563
50 4 TFRIC 16 เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 1 ม.ค. 2563
51 4 TFRIC 17 เรื่อง การจ่ายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่เงินสดให้เจ้าของ 1 ม.ค. 2563
52 4 TFRIC 19 เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน 1 ม.ค. 2563
53 4 TFRIC 20 เรื่อง ต้นทุนการเปิดหน้าดินในช่วงการผลิตสำหรับเหมืองผิวดิน 1 ม.ค. 2563
54 4 TFRIC 21 เรื่อง เงินที่นำส่งรัฐ 1 ม.ค. 2563
55 4 TFRIC 22 เรื่อง รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศและสิ่งตอบแทนจ่ายล่วงหน้า 1 ม.ค. 2563
56 2 TFRIC 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนในเรื่องวิธีปฏิบัติสำหรับภาษีเงินได้ (Uncertainty over Income Tax Treatments) 1 ม.ค. 2563

    

แนวปฏิบัติทางการบัญชี

            แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้เป็นหลักการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย โดยมีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563

ลำดับ กลุ่มที่ ชื่อย่อ ชื่อมาตรฐาน วันที่เผยแพร่ร่าง/รับฟังความคิดเห็น คาดว่ามีผลบังคับใช้ ความคืบหน้า วันประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา
หมายเหตุ
1 Insurance - FI & Disclose แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย 16 กุมภาพันธ์ 2561 1 ม.ค. 2563 6 11 มี.ค. 2562 ดูเนื้อหาเพิ่มเติม Click

โพสต์เมื่อ :
21 ธ.ค. 2561 9:28:53
 35386
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์