สรุปประเด็นสำคัญแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจ

สรุปประเด็นสำคัญแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจ

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) ซึ่งมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัย (International Financial Reporting Standard No.4 : Insurance contract) อนุญาตให้ใช้การยกเว้นการถือปฏิบัติตาม IFRS 9 เป็นการชั่วคราวได้จนกว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (IFRS 17) จะมีผลบังคับใช้ในอนาคต ซึ่งจะทำให้บริษัทประกันภัยในต่างประเทศยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 เรื่อง การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน (International Accounting Standard No.39 : Financial Instruments : Recognition and Measurement) ต่อไป อย่างไรก็ตาม สภาวิชาชีพบัญชีมิได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าวในประเทศไทย อีกทั้งมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนจะถูกยกเลิกไปในปี 2563 ทำให้จำเป็นต้องกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลสำหรับเครื่องมือทางการเงินเพื่อใช้กับธุรกิจประกันภัยที่เลือกใช้ข้อยกเว้นในการถือปฏิบัติตาม TFRS 9 เป็นการชั่วคราวตามที่กำหนดใน TFRS 4 (ปรับปรุง 2561) ดังกล่าว

แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับดังกล่าวปรับปรุงให้มีเนื้อหาใกล้เคียงกับ TFRS 9 โดยสามารถแบ่งได้เป็น 4 ส่วน คือ

  1. การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งพัฒนาให้ใกล้เคียงกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 105 (ปรับปรุง 2559) เรื่อง การบัญชีสำหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
  2. การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
  3. การบัญชีป้องกันความเสี่ยง ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
  4. การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมีเนื้อหาเหมือนกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน

แนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับธุรกิจประกันภัย มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินของบริษัทประกันภัยที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยสามารถถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้ได้ (Early adoption) ทั้งนี้อนุญาตให้ถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้สำหรับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไปเท่านั้น และต้องปฏิบัติพร้อมกับ TAS 32 TFRIC 16 และ TFRIC 19

โพสต์เมื่อ :
14 ธ.ค. 2561 14:24:12
 6220
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์