มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

---------------------------------------

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16)

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า ได้กำหนดหลักการเรื่องการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ และการเปิดเผยข้อมูลสำหรับสัญญาเช่า โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวได้แนะนำวิธีการบัญชีเดียวสำหรับผู้เช่า (single lessee accounting model) และกำหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสำหรับสัญญาเช่าทุกสัญญาที่มีอายุของสัญญาเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงของสัญญาเช่านั้นมีมูลค่าต่ำ

ทั้งนี้ด้านผู้เช่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้กำหนดให้รับรู้สินทรัพย์สิทธิการใช้ซึ่งแสดงถึงสิทธิในการใช้สินทรัพย์อ้างอิงที่เช่า และรับรู้หนี้สินตามสัญญาเช่าซึ่งแสดงถึงภาระผูกพันที่จะทำการจ่ายชำระตามสัญญาเช่า สำหรับด้านผู้ให้เช่านั้นการบัญชีเกือบทั้งหมดนั้นยกมาตามข้อกำหนดในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า กล่าวคือ ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุน (เดิมเรียกว่า “สัญญาเช่าการเงิน”) และต้องปฏิบัติตามหลักการที่แตกต่างกันในแต่ละประเภทของสัญญาเช่าทั้งสอง

 

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

---------------------------------------------

เงื่อนไขการชำระก่อนกำหนดกับการได้รับการชดเชย (TFRS 9)

การถือปฏิบัติ เงื่อนไขการชำระก่อนกำหนดกับการได้รับการชดเชย ปรับปรุงในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน สินทรัพย์ทางการเงินบางรายการที่เงื่อนไขการชำระก่อนกำหนดซึ่งเป็นผลทำให้ได้รับการชดเชยในจำนวนเงินที่สมเหตุสมผลสำหรับการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนด มีสิทธิที่จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแทนการวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน

 

ส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (TAS 28)

ส่วนได้เสียระยะยาวในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า ได้อธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการถือปฏิบัติสำหรับส่วนได้เสียระยะยาวดังกล่าวของกิจการ (ที่ไม่ได้นำวิธีส่วนได้เสียมาถือปฏิบัติ) ในเรื่องผลขาดทุนใดๆ หรือผลขาดทุนจากการด้อยค่าโดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (TFRS 9) ก่อนถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 เรื่อง เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า (TAS 28)

 

การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์ (TAS 19)

การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์ ที่ปรับปรุงในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้ระบุวิธีการที่กิจการจะกำหนดค่าใช้จ่ายบำนาญเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง (การแก้ไขโครงการ การลดขนาดโครงการลง หรือการจ่ายชำระผลประโยชน์) สำหรับโครงการบำนาญผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ได้เกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน ได้ระบุวิธีการที่กิจการถือปฏิบัติสำหรับโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ โดยเมื่อการเปลี่ยนแปลงโครงการได้เกิดขึ้น มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กำหนดให้กิจการทำการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สิน (สินทรัพย์) ผลประโยชน์ที่กำหนดไว้สุทธิ แต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการในการกำหนดค่าใช้จ่ายสำหรับรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการ การปรับปรุงดังกล่าวนี้กำหนดให้กิจการใช้ข้อสมมติที่เป็นปัจจุบันจากการวัดมูลค่าใหม่นี้ เพื่อกำหนดต้นทุนบริการในปัจจุบันและดอกเบี้ยสุทธิสำหรับส่วนที่เหลืออยู่ของรอบระยะเวลารายงานภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการ

 

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจำปี สำหรับปี 2015-2017 (TFRS 3, TFRS 11, TAS12, TAS 23)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินประจำปี สำหรับปี 2015-2017 ประกอบด้วย การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า เมื่อกิจการได้มาซึ่งการควบคุมของธุรกิจที่เป็นการดำเนินงานร่วมกัน ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าจะถูกวัดมูลค่าใหม่

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 11 เรื่อง การร่วมการงาน ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า เมื่อกิจการได้มาซึ่งการควบคุมร่วมของธุรกิจที่เป็นการดำเนินงานร่วมกัน ส่วนได้เสียเดิมที่มีอยู่ก่อนหน้าจะไม่ถูกวัดมูลค่าใหม่

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า การรับรู้ผลกระทบทางภาษีเงินได้ของเงินปันผลให้รับรู้โดยสอดคล้องกับการเกิดขึ้นของเงินปันผล ไม่ว่าภาษีจะเกิดขึ้นอย่างไร

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 23 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม ได้อธิบายให้ชัดเจนว่า หากสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขที่เกิดจากเงินที่กู้มาโดยเฉพาะนั้นอยู่ในสภาพพร้อมใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขาย ยอดคงเหลือของเงินที่กู้มาโดยเฉพาะดังกล่าวข้างต้น กิจการต้องนำมาถือเป็นส่วนหนึ่งของเงินกู้ยืมที่มีวัตถุประสงค์ทั่วไปด้วย

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่

-------------------------------------------------

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ (TFRIC 23)

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 23 เรื่อง ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับวิธีการทางภาษีเงินได้ ได้เพิ่มข้อกำหนดที่อยู่ในมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ โดยระบุวิธีการในการสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของความไม่แน่นอนในการบัญชีสำหรับภาษีเงินได้เมื่อมีความไม่ชัดเจนว่ากฎหมายภาษีสำหรับรายการหรือเหตุการณ์นั้นจะถือปฏิบัติอย่างไร หรือเมื่อมีความไม่ชัดเจนว่าหน่วยงานภาษีจะยอมรับวิธีปฏิบัติสำหรับภาษีของกิจการหรือไม่

โพสต์เมื่อ :
11 เม.ย. 2562 10:29:36
 69737
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์