“Alert!!! แจ้งยืนยันการลงลายมือชื่องบการเงินภายในเดือนธันวาคม 2562”

“Alert!!! แจ้งยืนยันการลงลายมือชื่องบการเงินภายในเดือนธันวาคม 2562”


            เพื่อป้องกันมิให้มีการแอบอ้างใช้ชื่อของท่านในหน้ารายงานของผู้สอบบัญชี และเป็นการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี ตามข้อกำหนดเรื่อง หลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556 Click ซึ่งกำหนดให้แจ้งรายชื่อและยืนยันรายชื่อกิจการที่ท่านได้ลงลายมือชื่อต่อสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้โปรดดำเนินการยืนยันรายชื่อกิจการที่ท่านได้มีการลงลายมือชื่อตรวจสอบในปี 2562 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบบริการออนไลน์บนเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีทุกวันตลอด 24 ชั่วโมงได้โดย Click เพื่อเข้าสู่ระบบ

Tips

 • ในกรณีที่ตรวจพบว่ามีการแจ้งวันสิ้นงวดบัญชีผิด ท่านสามารถแก้ไขเฉพาะกรณีที่ยังไม่ได้ยืนยันวันที่ลงลายมือชื่อในระบบเท่านั้น โดยดำเนินการ ดังนี้
       1) เลือกปีลงลายมือชื่อ
       2) ตรวจสอบลำดับที่ของรายชื่อกิจการที่ต้องการแก้ไข และกดเลือก“แก้ไขแจ้งการสอบบัญชี” (สัญลักษณ์ ) ใน Column วันสิ้นงวดบัญชี
       3) ในหน้า “แก้ไขแจ้งการสอบบัญชี” ท่านต้องตรวจสอบรายละเอียดของกิจการที่ท่านแจ้งไว้ก่อนบันทึก ได้แก่ เลขทะเบียนนิติบุคคล ประเภทนิติบุคคล ชื่อนิติบุคคล และกรอกวันสิ้นรอบบัญชีใหม่ให้ถูกต้อง
       4) กดบันทึกการแก้ไข

  หมายเหตุ : ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบวันสิ้นงวดบัญชีให้ถูกต้องก่อนการยืนยันทุกครั้ง หากยืนยันการสอบบัญชีแล้ว ท่านจะไม่สามารถแก้ไข “วันสิ้นงวดบัญชี” ได้อีก และท่านจะต้องยกเลิกรายการนั้นและดำเนินการแจ้งรายชื่อกิจการใหม่อีกครั้ง

 • ในกรณีที่แจ้งวันที่ลงลายมือชื่อผิด สามารถแก้ไขโดยกดเลือก “เพิ่ม/แก้ไข วันที่ลงลายมือชื่อ” (สัญลักษณ์ ) ใน Column วันที่ลงลายมือชื่อ ของรายการที่ท่านต้องการแก้ไข ดำเนินการเปลี่ยนวันที่ลงลายมือชื่อให้ถูกต้อง และกดบันทึกการแก้ไข
 • ในกรณีที่แจ้งรายชื่อกิจการไว้ว่าจะลงลายมือชื่อในปี 2562 แต่มิได้ลงลายมือชื่อด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตามภายในปี 2562 ขอให้ยกเลิกรายการนั้นออกจากปีที่ลงลายมือชื่อ 2562 โดยหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ท่านจะไม่สามารถดำเนินการใดๆ ในระบบการแจ้งรายชื่อฯ ได้ จนกว่าจะได้ดำเนินการยืนยันรายการของปี 2562 อย่างครบถ้วน

โพสต์เมื่อ :
17 ธ.ค. 2562 13:55:03
 10656
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์