การบัญชีภาษีอากร

การบัญชีภาษีอากร


สรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษี

บทที่
หน้าแรก
Downlond
บทนำ Downlond
บทที่ 1 ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ Downlond
บทที่ 2 ขอบเขตผู้ที่ใช้มาตรฐาน NPAE Downlond
บทที่ 3 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับงบการเงินของ TFRS for NPAEs Downlond
บทที่ 4 การนำเสนองบการเงิน Downlond
บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการแก้ไขข้อผิดพลาด Downlond
บทที่ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด Downlond
บทที่ 7 ลูกหนี้ Downlond
บทที่ 8 สินค้าคงเหลือ Downlond
บทที่ 9 เงินลงทุน Downlond
บทที่ 10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ Downlond
บทที่ 11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน Downlond
บทที่ 12 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน Downlond
บทที่ 13 ต้นทุนการกู้ยืม Downlond
บทที่ 14 สัญญาเช่า Downlond
บทที่ 15 ภาษีเงินได้ Downlond
บทที่ 16 ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น Downlond
บทที่ 17 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน Downlond
บทที่ 18 รายได้ Downlond
บทที่ 19 การรับรู้รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ Downlond
บทที่ 20 สัญญาก่อสร้าง Downlond
บทที่ 21 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ Downlond


คลิปวิดีโอ

นักบัญชีภาษีอากรในปัจจุบัน
 
 
แนวโน้มความต้องการของตลาดที่มีนักบัญชีภาษีอากร
 
 
 บทบาทหน้าที่ของนักบัญชีภาษีอากรที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
 
 
อยากฝากอะไรถึงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการเป็นนักบัญชีภาษีอากร
 
 
คุณลักษณะพิเศษและแนวโน้มของนักบัญชีภาษีอากรในอนาคต
 
 
ภาษีอากรถือว่าเป็นต้นทุนทางธุรกิจอย่างไร
 
หน้าที่นักบัญชีภาษีอากรคืออะไร
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักบัญชีภาษีอากร
 
 
8 นาที ที่คุ้มค่า ครบทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบัญชี และด้านภาษีอากรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
โพสต์เมื่อ :
22 ก.ค. 2562 14:04:34
 11198
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์