ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2563

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเลือกตั้ง สภาวิชาชีพบัญชี ปี 2563

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง
ที่ ๒/๒๕๖

เรื่อง  รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็น นายกสภาวิชาชีพบัญชี

กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และ

ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี

            ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้มีประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๖๓ เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อเลือกตั้งแล้ว นั้น
            คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๔) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อ ๔ วรรคสาม แห่งข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๕) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่ และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับสภาวิชาชีพบัญชี (ฉบับที่ ๑๖) เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเลือกตั้งหรือการแต่งตั้ง การดำรงตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งของประธานคณะกรรมการหรือกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน อำนาจหน้าที่และการดำเนินการอื่นของคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐  ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลงานของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีแต่ละด้าน ดังนี้
   
            ๑. รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครคณะที่


รายชื่อ หมายเลขประจำตัว ตำแหน่ง
 นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ๑(๑) นายกสภาวิชาชีพบัญชี
 นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ๑(๒) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
 นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ๑(๓) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
 นางอัญชลี มณีท่าโพธิ์ ๑(๔) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
 นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ๑(๕) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
 นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร ๑(๖) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
 นายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ๑(๗) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี
 นายวินิจ ศิลามงคล ๑(๘) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
 นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ๑(๙) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
 นายธนะชัย สันติชัยกูล ๑(๑๐) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ๑(๑๑) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
 นายศิลปพร ศรีจั่นเพชร ๑(๑๒) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี


            ๒. รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครคณะที่


รายชื่อ หมายเลขประจำตัว ตำแหน่ง
 นายวรวิทย์ เจนธนากุล ๒(๑) นายกสภาวิชาชีพบัญชี
 นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ ๒(๒) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
 นายธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ๒(๓) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
 นายเฉลิมชนม์ กุณฑลวรรณ ๒(๔) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
 นางสาวสุภาณี ศรีสถิตวัตร ๒(๕) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
 นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย ๒(๖) กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ
 นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ๒(๗) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี
 นางสาวกรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ๒(๘) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
 นายพงษ์อมร นิ่มพูลสวัสดิ์ ๒(๙) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
 นางสาวเยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย ๒(๑๐) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
 นายสมพงษ์ ตัณฑพาทย์ ๒(๑๑) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
 นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ๒(๑๒) ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี

  • ดูประกาศ คลิก

    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการจรรยาบรรณจะมีประกาศกำหนดวันประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งฯ ต่อไป

รายชื่อผู้สมัครคณะที่


รายชื่อผู้สมัครคณะที่


 


ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

โพสต์เมื่อ :
20 พ.ค. 2563 17:10:46
 10864
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์