ตัวอย่างประกอบความเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม และกองทรัสต์

ตัวอย่างประกอบความเข้าใจรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม และกองทรัสต์            สืบเนื่องจากงบการเงินของกิจการประเภทกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม และกองทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือในโครงสร้างพื้นฐาน ต้องจัดทำตามแนวปฏิบัติทางบัญชีตามที่สมาคมบริษัทจัดการลงทุนกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน (“แนวปฏิบัติทางบัญชี”) ได้กำหนดวันถือปฏิบัติกับงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
            สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี จึงได้จัดทำตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีในการตรวจสอบและสอบทานงบการเงินสำหรับกิจการประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวม และกองทรัสต์ที่มีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำรายงานการสอบบัญชีและรายงานการสอบทานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 700 (ปรับปรุง) และมาตรฐานงานสอบทาน รหัส 2410 และสอดคล้องกับการจัดทำงบการเงินของกิจการประเภทกองทุนที่ต้องจัดทำตามแนวปฏิบัติทางบัญชีตามวันถือปฏิบัติของแนวปฏิบัติทางบัญชี โดยมิใช่เป็นข้อกำหนด ดังนั้นผู้สอบบัญชียังคงต้องอ่าน ทำความเข้าใจ และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวข้อง

ท่านสามารถ Download เอกสารต่าง ๆ ได้ ดังต่อไปนี้

  • ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกองทุนรวม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TH Click
  • ตัวอย่างรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์/ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์/กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน/ทรัสต์เพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน TH Click
โพสต์เมื่อ :
24 เม.ย. 2563 15:57:07
 4883
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์