สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม The High-Level Dialogue Forum and Launching Ceremony of the Comparative Study on Laws and Policies in the Management of Migrant Workers in ASEAN

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม The High-Level Dialogue Forum and Launching Ceremony of the Comparative Study on Laws and Policies in the Management of Migrant Workers in ASEAN

...........สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม The High-Level Dialogue Forum and Launching Ceremony of the Comparative Study on Laws and Policies in the Management of Migrant Workers in ASEAN เมื่อวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี ผศ. ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ, อุปนายกที่ 1 สภาวิชาชีพบัญชีและรองประธานสหพันธ์นักบัญชีอาเซียน, ดร.พเยีย เสงี่ยมวิบูล อนุกรรมการด้านต่างประเทศ และ ดร.ฐาน์รตี มุขดี นักวิชาการด้านต่างประเทศ เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
          การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสหภาพยุโรป รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และอาเซียน เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเปรียบเทียบกฏหมายและนโยบายการจัดการแรงงานข้ามชาติในอาเซียน ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการค้นคว้าเชิงลึกเพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ให้เกิดการรับรู้ ยอมรับและพัฒนากฏหมายแรงงานไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนส่งเสริม การแลกเปลี่ยนแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ และครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองปกป้องสิทธิของแรงงานที่ข้ามแดนไปทำงานในประเทศปลายทาง ให้สามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดนได้อย่างถูกกฏหมายและสงบสุข
          ในฐานะที่สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการให้ใบอนุญาต ASEAN CPA แก่สมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีไทย การติดตามความคืบหน้าด้านกฏหมายแรงงานในอาเซียนนั้น จึงถือเป็นภารกิจที่สำคัญ ในการกำหนดแนวทางนโยบายของสภาวิชาชีพบัญชี และส่งเสริมให้ ASEAN CPA ของไทยมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน สำหรับรายละเอียดฉบับเต็มของรายงานการศึกษาดังกล่าว สภาวิชาชีพบัญชีจะนำมาตีพิมพ์ไว้ในเว็บไซต์ต่อไป ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชี จะนำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับสมาชิกในโอกาสต่อไป

โพสต์เมื่อ :
3 พ.ค. 2564 13:53:31
 112
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์