• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • การลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC) และ The Institute of Certified Management Accountants (ICMA), ออสเตรเลีย&นิวซีแลนด์

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC) และ The Institute of Certified Management Accountants (ICMA), ออสเตรเลีย&นิวซีแลนด์

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • การลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC) และ The Institute of Certified Management Accountants (ICMA), ออสเตรเลีย&นิวซีแลนด์

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC) และ The Institute of Certified Management Accountants (ICMA), ออสเตรเลีย&นิวซีแลนด์          เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ได้มีพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MoU) ระหว่าง สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (TFAC) และ The Institute of Certified Management Accountants (ICMA), ออสเตรเลีย&นิวซีแลนด์ ซึ่งนับว่าเป็นวันสำคัญของหน่วยงานด้านการบัญชีบริหารระหว่างประเทศไทยและออสเตรเลีย โดย นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี และ Dr. Chris D’Souza COO (International) ซึ่งเป็นตัวแทนของ Institute of Certified Management Accountants (Australia & New Zealand) – CMA(ANZ) และได้รับเกียรติจากคณะกรรมาธิการการค้าแห่งประเทศออสเตรเลีย Hon David Wise นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร ผศ.ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ อุปนายกคนที่หนึ่ง ในคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และผู้แทนจากคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้
          ภายในงาน นายวรวิทย์ เจนธนากุล นายกสภาวิชาชีพบัญชี กล่าวว่า
“เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตรทั้งสองแห่งและจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เพื่อสร้างความร่วมมือและร่วมกันสร้างความก้าวหน้าในองค์ความรู้ทางบัญชีในประเทศไทยสู่ระดับสากล การเข้าถึงฐานข้อมูลการวิจัยทั่วโลก การสนับสนุนความช่วยเหลือด้านเทคนิคซึ่งนำไปสู่การเป็นมืออาชีพ เพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และส่งผลดีต่อการพัฒนาวิชาชีพบัญชีและการบัญชีบริหารของประเทศไทย”
          นางสาวภัทรลดา สง่าแสง ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร กล่าวว่า
“ความร่วมมือระหว่างองค์กรนี้จะนำพาศักยภาพและขีดความสามารถที่เพิ่มขึ้นสำหรับนักบัญชีบริหาร การทำงานร่วมกันเป็นทีมกับพันธมิตรเช่นนี้เป็นพื้นฐานของความสำเร็จที่ยั่งยืนในการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ความร่วมมือนี้มาในเวลาที่เหมาะสมที่วิชาชีพของเราจะได้รับการยกระดับและปรับปรุงให้ทันสมัยด้วยความสามารถระดับสากลเพื่อรับมือกับความท้าทายและการสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจสมัยใหม่”
          Dr. Chris D'Souza COO (International) ของ ICMA กล่าวว่า
“MOU เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือในอนาคตเพื่อยกระดับการศึกษาของนักบัญชีบริหารในสองประเทศใหญ่คือไทยและออสเตรเลีย และเป็นการเหมาะสมที่สภาวิชาชีพบัญชีของประเทศไทยและ ICMA ของประเทศออสเตรเลียร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาวิชาชีพด้านการบัญชีบริหาร”
          David Wise กรรมาธิการการค้าแห่งประเทศออสเตรเลีย กล่าวว่า
“ประเทศไทยเป็นประเทศที่สำคัญมากสำหรับออสเตรเลียในการเป็นประตูสู่เอเชีย และเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่ได้เข้าร่วมในโอกาสสำคัญนี้ ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นอยู่แล้วระหว่างทั้งสองประเทศ”
          ICMA (ANZ) เป็นองค์กรวิชาชีพด้านบัญชีเพียงแห่งเดียวที่จัดโปรแกรมการศึกษาด้านการบัญชีบริหาร ที่ผ่านการรับรองได้รับการยอมรับและประเมินว่าเทียบเท่ากับระดับบัณฑิตศึกษาหลังปริญญาโทโดย New Zealand Qualifications Authority (NZQA) และ ICMA เองได้รับการรับรองโดยเครือจักรภพแห่งประชาชาติ
          และตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 สภาวิชาชีพบัญชี เป็นองค์กรวิชาชีพบัญชีแห่งเดียวในประเทศไทยและมีหน้าที่ในการกำกับดูแลวิชาชีพบัญชีภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2548 และได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชีทุกคนเป็นสมาชิกของสภาวิชาชีพบัญชี
          ทั้งนี้ การลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างองค์กรวิชาชีพทั้งสองนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความพยายามร่วมกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างมากต่อวิชาชีพบัญชีของทั้งสองประเทศต่อไป

โพสต์เมื่อ :
9 ธ.ค. 2565 11:07:39
 1199
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์