ประกาศ!!! ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี อย่าลืมดำเนินการก่อนสิ้นปีเพื่อรักษาสถานะของตนเอง

ประกาศ!!! ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี อย่าลืมดำเนินการก่อนสิ้นปีเพื่อรักษาสถานะของตนเอง


         
       

#แจ้งเตือนเดือนสุดท้ายของปีจ้าาาาา ⏰⏰ น้องคิดขอย้ำเตือนพี่ ๆ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี อย่าลืมดำเนินการก่อนสิ้นปีเพื่อรักษาสถานะของตนเอง ดังนี้
.
สำหรับ #ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ขอให้ดำเนินการ ดังนี้
1⃣ ชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปี 2566 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2⃣ ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2566 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
3⃣ พัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ(CPD) รวมกันไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมงต่อปีปฎิทิน (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565) ดังนี้
3.1 ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการอย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี โดยต้องมีเนื้อหา ด้านบัญชีหรือด้านสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และด้านจรรยาบรรณ ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง รวมทั้งด้านอื่น ๆ ตามที่สภาฯ กำหนด
3.2 ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมง (สำหรับชั่วโมงส่วนที่เกินของชั่วโมงที่เป็นทางการ สามารถนับเป็นชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการได้)
3.3 แจ้งจำนวนชั่วโมง CPD ตาม 3.1 -3.2 ผ่านทางระบบ CPD Online ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565

🚫คำเตือน🚫
หากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตไม่ดำเนินการตาม 1.-3. ให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นภายใน 31 ธันวาคม 2565 จะทำให้ใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นผลลงทันที และจะไม่สามารถปฏิบัติงานสอบบัญชีได้ กรณีปฏิบัติงานสอบบัญชีในระหว่างที่ใบอนุญาตสิ้นผลจะมีโทษอาญาจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
.
สำหรับ #ผู้ทำบัญชี ต้องดำเนินการ ดังนี้
1⃣ ชำระค่าบำรุงสมาชิกประจำปี 2566 ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565
2⃣ เข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) รวมกันไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปีปฎิทิน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2565) โดยต้องมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง
3⃣ แจ้งจำนวนชั่วโมง CPD ผ่านทางระบบ e-Accountant ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือระบบ CPD Online ของสภาวิชาชีพบัญชี โดยสามารถแจ้ง CPD ได้ ภายในวันที่ 30 มกราคม 2566

🚫คำเตือน🚫
1) หากผู้ทำบัญชีไม่ดำเนินการตาม 1. ให้ครบถ้วนเสร็จสิ้นภายใน 31 ธันวาคม 2565 จะทำให้ขาดคุณสมบัติของการเป็นผู้ทำบัญชี หากปฏิบัติงานทำบัญชีระหว่างขาดคุณสมบัติตาม พ.ร.บ. วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 44 ประกอบมาตรา 69 จะมีโทษอาญาจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2) หากผู้ทำบัญชีไม่ดำเนินการตาม 2. และ 3. ตามพ.ร.บ.การบัญชี พ.ศ. 2543 มาตรา 27 จะมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ทั้งนี้ กรณีพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชีไม่ครบตามที่กำหนดจะต้องชดเชยจำนวนชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ฯ ให้ครบจำนวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ขาดหายไปแต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 24 ชั่วโมงด้วย
.
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้ทำบัญชี สามารถยื่นชั่วโมง CPD ได้ทันทีหลังการอบรมสัมมนาเสร็จสิ้น หากระบบแจ้งสถานะ “รอหน่วยงานยื่นรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมสัมมนา” สถานะดังกล่าวอาจอยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานผู้จัดการอบรมหรือการประชุมสัมมนากับสภาวิชาชีพบัญชี ในการตรวจสอบและอนุมัติรายชื่อของท่านตามลำดับ
🎉🎉 ง่าย ๆ กับการทำธุรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ TFAC Single Sign-on เพียง Scan QR Code หรือ Click
.
🔥🔥 แนะนำหลักสูตรฟรี! TFAC e-Learning หลักสูตรจรรยาบรรณ “ผลกระทบของการใช้ Social Media ต่อจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” เพียง Scan QR Code หรือ Click
โพสต์เมื่อ :
21 ธ.ค. 2565 16:57:56
 17421
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์