• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • เสวนาสรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) "บทที่ 20 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง"

เสวนาสรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) "บทที่ 20 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง"

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • เสวนาสรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) "บทที่ 20 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง"

เสวนาสรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) "บทที่ 20 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง"

📣 ขอเชิญรับฟังการเสวนา สรุปความแตกต่างหลักการทางบัญชีกับหลักการทางภาษีสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) "บทที่ 20 เรื่อง สัญญาก่อสร้าง"
🗓 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565
⏰ เวลา 14.00 - 15.30 น.

📌 วิทยากรโดย
🔸 คุณพรรณี วรวุฒิจงสถิต
- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
- คณะทำงานโครงการเผยแพร่ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี
🔸 คุณนงราม เลาหอารีดิลก
- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
- คณะทำงานโครงการเผยแพร่ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี

📌 ผู้ดำเนินรายการ
🔸 คุณณภัค วรจิรปัญชญา
- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
- คณะทำงานโครงการเผยแพร่ความแตกต่างระหว่างบัญชีและภาษี

สนใจเข้าร่วม Click
โพสต์เมื่อ :
19 ธ.ค. 2565 16:33:04
 3226
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์