โครงสร้างคณะกรรมการและคณะทำงาน

โครงสร้างคณะกรรมการและคณะทำงานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
1. ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย ประธานคณะกรรมการ
2. นางสาวพัชรา ชาติบัญชาชัย ที่ปรึกษา
3. นางสาววรีพร อาชาวรฤทธิ์ ที่ปรึกษา
4. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ที่ปรึกษา
5. ผศ. ดร.จอมสุรางค์ เรืองประพันธ์ กรรมการ
6. รศ. ดร.พรรณนิภา รอดวรรณะ กรรมการ
7. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ กรรมการ
8. นางกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ กรรมการ
9. นายกิตติชัย ยงวณิชย์ กรรมการ
10 นางนิสากร ทรงมณี กรรมการ
11. นางบุษกร ธีระปัญญาชัย กรรมการ
12. นางวารุณี ปรีดานนท์ กรรมการ
13. นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ กรรมการ
14. นางสุวิมล กุลาเลิศ กรรมการ
15. นางสาววิรินทิพย์ ศิริรัตนอนันต์ กรรมการ
16. นายอนุวัฒน์ จงยินดี กรรมการ


คณะทำงานจัดทำและเผยแพร่หนังสือ COSO ERM 2017-Compendium of examples และ COSO ESG ฉบับภาษาไทย
1. นางวารุณี ปรีดานนท์ ประธานคณะทำงาน
2. นางกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ คณะทำงาน
3. นางนิสากร ทรงมณี คณะทำงาน
4. นางบุษกร ธีระปัญญาชัย คณะทำงาน
5. นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ คณะทำงาน
6. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ คณะทำงาน
7. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ คณะทำงาน
8. นางสุวิมล กุลาเลิศ คณะทำงาน


คณะทำงานการพัฒนาแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี
1. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ ประธานคณะทำงาน
2. นายอนุวัฒน์ จงยินดี คณะทำงาน
3. ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย คณะทำงาน
4. ดร.จารุภา วิภูภิญโญ คณะทำงาน
5. ผศ. ดร.จอมสุรางค์ เรืองประพันธ์ คณะทำงาน
6. นายวิศรุต นิยมศาสตร์ คณะทำงาน
7. นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์ คณะทำงาน


คณะทำงานสร้างเครือข่ายด้านการวางระบบบัญชี
1. นางสุวิมล กุลาเลิศ ประธานคณะทำงาน
2. ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย คณะทำงาน
3. ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ คณะทำงาน
4. นางกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ คณะทำงาน
5. นางภูษณา แจ่มแจ้ง คณะทำงาน
6. นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์ คณะทำงาน


คณะทำงานสร้างเครือข่ายด้านการวางระบบบัญชี
1. นายอนุวัฒน์ จงยินดี ประธานคณะทำงาน
2. ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย คณะทำงาน
3. นางกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ คณะทำงาน
4. นางวารุณี ปรีดานนท์ คณะทำงาน
5. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ คณะทำงาน
6. นางสาวศิริรัฐ โชติเวชการ คณะทำงาน
7. นางสุวิมล กุลาเลิศ คณะทำงาน


คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทการเรียนรู้ด้านการวางระบบบัญชี
1. นางวารุณี ปรีดานนท์ ประธานคณะทำงาน
2. ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย คณะทำงาน
3. รศ.ศรัณย์ ชูเกียรติ คณะทำงาน
4. นางกฤษณา เอี่ยมวรสมบัติ คณะทำงาน
5. นางสุวิมล กุลาเลิศ คณะทำงาน
6. นางนิสากร ทรงมณี คณะทำงาน
7. นายกิตติชัย ยงวณิชย์ คณะทำงาน

โพสต์เมื่อ :
23 พ.ค. 2566 9:16:06
 873
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์