แนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและแนวปฏิบัติของสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

แนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและแนวปฏิบัติของสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะทำงานเพื่อศึกษาผลกระทบของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (คณะทำงานฯ) และ PDPA Thailand ได้จัดทำแนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ สำนักงานบัญชีไทย สำนักงานสอบบัญชีไทย และสำนักงานบัญชีคุณภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยในการกำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดกฎหมาย PDPA  และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีอีกด้วย  

          แนวปฏิบัติของสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้รวบรวมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในด้านกฎหมาย PDPA ที่สอดคล้องกับผู้ทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี ทั้งหมด 5 บท ดังนี้

          1. พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
          2. แนวทางการดำเนินกิจกรรมการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสำนักงานทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี
          3. แนวทางด้านกระบวนการรองรับการใช้สิทธิและการบริหารจัดการเหตุการณ์ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล
          4. แนวทางด้านมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
          5. แนวทางในการจัดทำเอกสารเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (แบบฟอร์มเอกสารที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล)
          สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ หวังว่าแนวปฏิบัติฉบับนี้ จะมีประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านทำบัญชีและสำนักงานสอบบัญชี และสามารถทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

          ทั้งนี้ ท่านสามารถรับชมการสัมมนา "การทำความเข้าใจแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสำนักงานบัญชี” ย้อนหลังได้ที่ https://fb.me/e/VBhBeCFa
          และรับชมการสัมมนา "การทำความเข้าใจแนวปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับสำนักงานสอบบัญชี" ย้อนหลัง ได้ที่ https://fb.me/e/13rcetsdd
โพสต์เมื่อ :
9 ส.ค. 2566 9:41:25
 7532
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์