ขั้นตอนการรับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ก่อน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ขั้นตอนการรับหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ก่อน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กำหนดให้มีผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีอย่างน้อย 1 คน ดาวน์โหลด
รายชื่อผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับหลักสูตรใหม่ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มจดหมายขอผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี สำหรับหลักสูตรปรับปรุง ดาวน์โหลด
โครงสร้างหลักสูตร มคอ.1 ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการนำเสนอหลักสูตร ดาวน์โหลด
ตัวอย่างตราประทับที่ สกอ.รับทราบ ดาวน์โหลด
จดหมายนำการสรุปเนื้อหาและขอบเขตวิชาตาม IES 2 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มกรอกเนื้อหาและขอบเขตตาม IES 2 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มกรอกเนื้อหาและขอบเขต 8 รายวิชา ดาวน์โหลด
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 1/2555 ดาวน์โหลด
มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง (IES 2010) ฉบับที่ 2 ดาวน์โหลด
โพสต์เมื่อ :
7 พ.ย. 2560 11:24:28
 11086
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์