โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 4

โครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 4

            เริ่มต้นขึ้นแล้ว... สำหรับโครงการ “การพัฒนาผู้สอบบัญชีตลาดทุน” รุ่นที่ 4 โครงการต่อเนื่องที่สภาวิชาชีพบัญชีร่วมมือกับสำนักงาน ก.ล.ต. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้สอบบัญชีให้มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ พร้อมรับการสอบทานจากสำนักงาน กลต. ในการขอรับความเห็นชอบในการเป็นผู้สอบบัญชีตลาดทุน อันเป็นการเตรียมผู้สอบบัญชีให้เพียงพอและรองรับการขยายตัวของกิจการในตลาดทุน
            รุ่นที่ 4 นี้เปิดโอกาสให้ผู้สอบบัญชีที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุนเข้าร่วมโครงการ มีการจัดอบรมทั้งสิ้น 4 วัน ในเดือนกรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 31 คนจาก 17 สำนักงาน โดยวันแรกได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคมที่ผ่านมา และได้รับเกียรติจากคุณธวัชชัย เกียรติกวานกุล ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับบัญชีตลาดทุนจากสำนักงาน ก.ล.ต. มาเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ถึงเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบ ขั้นตอนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ รวมถึงสรุปข้อสังเกตที่พบจากการตรวจคุณภาพงานสอบบัญชีที่ผ่านมา และคุณแน่งน้อย เจริญทวีทรัพย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี มาให้ความรู้เกี่ยวกับภาพรวมของระบบการควบคุมคุณภาพงานสอบบัญชีตาม TSQC1 และความเชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
           โครงการนี้ เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปลายปี 2557 มีผู้สอบบัญชีทั้งจากสำนักงานสอบบัญชีตลาดทุนและสำนักงานสอบบัญชีนอกตลาดทุนเข้าร่วม 4 รุ่น รวมทั้งสิ้น 121 คน จาก 60 สำนักงาน

โพสต์เมื่อ :
11 พ.ย. 2560 9:46:32
 1235
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์