พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี”

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี”

            เมื่อวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ได้ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน (MOU) ใน “โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาวิชาชีพบัญชี” ซึ่งเป็นความร่วมมือ ในการที่จะส่งเสริม และพัฒนาวิชาชีพบัญชี ในการร่วมดำเนินการต่างๆเพื่อเสริมสร้างรากฐาน และร่วมผลักดันความก้าวหน้าของการวิชาชีพบัญชี
            ตลอดหลายปีที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยทั้ง 3 แห่ง ได้สนับสนุนในการมอบหมายให้คณาจารย์มาร่วมทำงานกับสภาวิชาชีพบัญชี ในบทบาททั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และมีส่วนสำคัญในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพ เช่น มาตรฐานรายงานทางการเงิน มาตรฐานการสอบบัญชี จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ มาตรฐานการศึกษา เป็นต้น
            ซึ่งการลงนามใน MoU ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มพูนความร่วมมือ รวมถึงสร้างแนวทางการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการร่วมกันผ่านโครงการต่างๆเบื้องต้น ดังนี้

  • โครงการความร่วมมือเพื่อการติดตามความคืบหน้าของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน (IFRS Excellence Center)
  • การร่วมเป็น Knowledge Partners ในการประชุมสัมมนา ทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
  • โครงการการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี
  • ร่วมมือในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม

การลงนามใน MoU ครั้งนี้เป็นการแสดงเจตนารมณ์ ที่ทั้ง 4 หน่วยงาน จะร่วมมือกันผลักดันวิชาชีพบัญชีให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างเต็มภาคภูมิ 

โพสต์เมื่อ :
11 พ.ย. 2560 9:53:59
 1294
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์