ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 14/2561 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ

ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 14/2561 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับ

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ 2 - 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
รายวิชา วันทดสอบ
การบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
การสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 1 วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี 2 วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

วิธีการสมัครสอบ

  1. ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการสมัครทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.th 
  2. ต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องและครบถ้วนและปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดทางระบบออนไลน์
  3. ระบบจะกำหนดให้เลือกการชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบผ่านระบบบัตรเครดิต หรือ แบบฟอร์มการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
  4. ผู้สมัครสอบครั้งแรก ให้ดำเนินกรอกข้อมูลรับสมัครสอบทางระบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.tfac.or.thให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561  เวลา 17.00 น. เพื่อเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติก่อน เมื่อผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะแจ้งให้ผู้สมัครสอบทำการเลือกสมัครสอบตามรายวิชาที่มีสิทธิสอบต่อไป
  5. ต้องดำเนินการชำระเงินตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ภายในเวลาไม่เกิน 24.00 น. ของวันที่  31 พฤษภาคม  พ.ศ. 2561 เท่านั้น

***การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครสอบได้ชำระค่าใช้จ่ายในการสมัครสอบ
และได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันและเวลาที่กำหนด***

ประกาศฉบับที่ 14/2561 เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียน เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 40(2/2561) Click

ขอบเขตรายวิชาที่ต้องเข้ารับการทดสอบ

ข้อควรระวังในการเตรียมตัวเข้าทดสอบ

  • ควรศึกษารายละเอียดของขอบเขตวิชารายละเอียดเนื้อหาและเค้าโครงของวิชาที่ต้องทดสอบเกี่ยวกับวิชาชีพของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งเป็นเอกสารแนบประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 14/2561  เรื่อง กำหนดการทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่  40(2/2561)
  • ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ หากผู้สมัครสอบรายใดพบว่ารายวิชาที่เข้ารับการทดสอบไม่ตรงตามที่ปรากฏบนใบเสร็จรับเงิน ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินเพื่อตรวจสอบความถูกต้องภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อ หากเลยเวลาที่กำหนดสภาวิชาชีพบัญชีจะยึดถือตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้
  • ตรวจสอบหมายเลขห้องสอบได้ 3 วันก่อนวันทดสอบของแต่ละวิชา
  • ในวันทดสอบต้องนำบัตรประจำตัวสอบและบัตรประจำตัวประชาชน แสดงคู่กันต่อกรรมการคุมสอบก่อนเข้าห้องสอบ มิฉะนั้น จะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ
  • แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามระเบียบการเข้าทดสอบ


เริ่มทดสอบเวลา 13.00-17.00 น.

ณ สนามสอบมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ถนนวิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ

ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าทดสอบ 

(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

ตรวจสอบผังที่นั่งสอบ 

(อยู่ในระหว่างดำเนินการ)

โพสต์เมื่อ :
29 ธ.ค. 2560 10:53:57
 130564
ผู้เข้าชม
ประกาศ!!! ปิดปรับปรุงระบบ ในวันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 12:00 - 13:00 น. จึงเรียนมาเพื่อทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์