เจ้าหน้าที่ระบบและโสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ระบบและโสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 

      - การศึกษาระดับ ปวช. ขึ้นไป
      - เพศ ชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
      - มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
      - มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐาน
      - มีความรู้ความสามารถในการใช้งาน ติดตั้ง ควบคุม แก้ไข ซ่อมบำรุงเบื้องต้นของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ
      - มีความรู้พื้นฐานด้านงาน Outside Broadcasting, มีความรู้พื้นฐานระบบไฟฟ้า สายไฟ สายสัญญาน
      - มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านเอกสารและงานธุรการ เพื่อการจัดซื้อ / ซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
      - มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและมีใจรักในงานบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบ ริเริ่มสร้างสรรค์ในหน้าที่       
      - มีความสามารถในการติดต่อประสานงานทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน
     

ลักษณะขอบเขตงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบและโสตทัศนูปกรณ์

ลำดับ รายละเอียดงาน
1

การให้บริการติดตั้งโสตทัศนูปกรณ์สำหรับงานประชุม งานอบรมสัมมนา และกิจกรรมอื่นๆของสภาฯ

2 ควบคุมการใช้งานของโสตทัศนูปกรณ์ให้เหมาะสมกับแต่ละกิจกรรม
3 ควบคุมดูแลตรวจสอบการเบิกใช้โสตทัศนูปกรณ์ให้ครบถ้วนตามทะเบียนสินทรัพย์
4 การหาข้อมูลและทำบันทึกเอกสารต่างๆ เพื่องานจัดซื้อและซ่อมบำรุงโสตทัศนูปกรณ์
5 การสนันสนุนงานด้านจัดสถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ
6 งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย


ดาวน์โหลดใบสมัคร

โพสต์เมื่อ :
16 ก.ย. 2562 14:13:37
 725
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์