Working papers Template (ตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี)

Working papers Template (ตัวอย่างกระดาษทำการของผู้สอบบัญชี)


            สภาวิชาชีพบัญชีมีเจตนารมณ์ในการพัฒนาเครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีและมาตรฐานการควบคุมคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานสอบบัญชีให้ดีขึ้น
            สภาวิชาชีพบัญชี โดยคณะอนุกรรมการมาตรฐานด้านการสอบบัญชีและเทคนิคด้านการสอบบัญชี (คณะอนุกรรมการฯ) จึงได้จัดทำตัวอย่างกระดาษทำการสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (NPAEs) ประเภทธุรกิจซื้อมา - ขายไป และจัดทำให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ Word หรือ Excel  ทั้งนี้ ได้จัดประเภทของกระดาษทำการดังกล่าวตาม Audit modules เพื่อเผยแพร่ให้ผู้สอบบัญชีสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับการปฏิบัติงานตรวจสอบได้ง่ายขึ้นและทำงานอย่างเป็นขั้นตอน
หมายเหตุ ตัวอย่างกระดาษทำการที่ได้เผยแพร่นี้ เป็นเพียงแนวทางที่ใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบบัญชี และเป็นเพียงตัวอย่างประกอบความเข้าใจการใช้มาตรฐานการสอบบัญชีเท่านั้น ซึ่งไม่ใช่ส่วนหนึ่งของมาตรฐานการสอบบัญชีและมิได้เป็นการทดแทนการอ่านทำความเข้าใจในมาตรฐานการสอบบัญชี หากแต่เป็นการช่วยให้การนำมาตรฐานการสอบบัญชีมาใช้ในการตรวจสอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หากผู้สอบบัญชีนำไปใช้ต้องทำความเข้าใจประกอบกับการอ่านและศึกษากับมาตรฐานการสอบบัญชี และปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของกิจการที่ตรวจสอบด้วย

ขั้นตอนการปฏิบัติงานสอบบัญชี สถานะของกระดาษทำการล่าสุด
Phase 1 การวางแผนการตรวจสอบ (Planning) เผยแพร่ฉบับเต็ม
Phase 2 การทดสอบการควบคุม (Test of control) อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น
Phase 3 การตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive test) อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น
Phase 4 การเสร็จสิ้นการตรวจสอบ (Completion Phase) อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็น

สถานะของตัวอย่างกระดาษทำการ

  • เผยแพร่ฉบับเต็ม ภายหลังจากผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็น  คณะอนุกรรมการฯ  รวบรวมและพิจารณาข้อเสนอแนะทั้งหมด เพื่อปรับปรุงแก้ไขตัวอย่างกระดาษทำการอย่างเหมาะสมก่อนเผยแพร่ฉบับเต็มเพื่อให้สมาชิกนำไปใช้ต่อไป
  • อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นเปิดรับฟังความเห็นของร่างตัวอย่างกระดาษทำการแต่ละ Phase ประมาณ 1-2 เดือน

โพสต์เมื่อ :
15 ต.ค. 2562 15:59:41
 71855
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์