สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม ประชุม The 129th AFA Council Meeting ISCA FRC-AFA Financial Reporting & Business Conference 2019

สภาวิชาชีพบัญชีเข้าร่วมประชุม ประชุม The 129th AFA Council Meeting ISCA FRC-AFA Financial Reporting & Business Conference 2019

           

            เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2562 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชีฯ) เข้าร่วมงานประชุม AFA Council Meeting ครั้งที่ 129 จัดโดย ASEAN Federation of Accountants (AFA) และ ISCA FRC - AFA Financial Reporting & Business Conference 2019 ณ โรงแรม Farrer ประเทศสิงค์โปร์ นำโดย นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ อุปนายกสภาวิชาชีพบัญชี คนที่ 1 พร้อมด้วยนางมาลินี หาญบุญทรง ผู้จัดการศูนย์อบรม ทดสอบ ประเมินผล และส่วนงานด้านต่างประเทศ และนางสาวพรรณรักษ์ สุนทรารักษ์ นักวิชาการงานต่างประเทศ
            วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นการประชุม 129th AFA Council Meeting โดยมี Mr. Kon Yin Tong จาก The Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน AFA (Primary Members) 10 ประเทศ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพบัญชีประเภทสมาชิกสมทบ (Associated Members) 6 องค์กร (CA ANZ, JICPA, IAPI ,IMA, ICAEW, ACCA) ในการประชุมครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานตาม AFA Strategic Plan ที่ผ่านมา (ปี 2016 – 2019) และสรุปการจัดทำ AFA Strategic Plan ในช่วง 4 ปีต่อไป (ปี 2020 – 2023) โดยมีเป้าหมายดำเนินงานร่วมกับ IFAC เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพวิชาชีพบัญชีให้มีมาตราฐานสากลยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติให้ The Institute of Management Accountants (IMA) ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าเป็นสมาชิกสมทบลำดับที่ 9 ของ AFA และกำหนดจัดการประชุม 130th AFA Council Meeting ครั้งต่อไปที่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี 2563
            วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ISCA ร่วมกับ AFA จัดงานประชุม The ISCA FRC - AFA Financial Reporting and Business มีผู้ร่วมงานกว่า 200 คน โดยงานประชุมมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ จากคณะกรรมการ ISCA Financial Reporting Committee (FRS) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรวิชาชีพบัญชีชั้นนำ ผ่านการเสวนาในหัวข้อต่างๆ เช่น ความท้าทายในการบังคับใช้มาตรฐานรายงานด้านการเงิน IFRS ในกลุ่มประเทศอาเซียน การบังคับใช้ SPPI Test in IFRS 9 การใช้ดุลยพินิจเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดการรายงานทางการเงิน ตลอดจนเตรียมความพร้อมสำหรับอาเซียนท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงภายในภูมิภาคและของโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อวิชาชีพบัญชีและ ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

โพสต์เมื่อ :
16 ธ.ค. 2562 16:59:49
 3302
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์