ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ "ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2562"

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ "ข้อแนะนำการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2562"

          สมาคมสถาบันการเงินของรัฐได้ส่งหนังสือที่ สรง. 081/2562 ถึงสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อโปรดช่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการรับ-ส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารสำหรับปี 2562 ให้ผู้สอบบัญชีรับทราบอย่างทั่วถึงและมีความเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับวิธีการและขั้นตอนในการจัดทำหนังสือยืนยันยอดธนาคารของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

           ธนาคารสมาชิกสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้แก่

                  1. ธนาคารออมสิน
                  2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
                  3. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
                  4. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
                  5. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
                  6. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
                  7. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
                  8. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

           หนังสือที่ สรง. 081/2562 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ของสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ >>Download<< 

           สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียด ติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร >>Download<<

(อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563)

หมายเหตุ: ข้อแนะนำในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคารดังกล่าว เป็นเพียงข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อให้สภาวิชาชีพบัญชีช่วยประชาสัมพันธ์เท่านั้น  หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อสอบถามแต่ละธนาคารตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  1  “รายละเอียดติดต่อสถาบันการเงินในการจัดส่งหนังสือยืนยันยอดธนาคาร”

          ทั้งนี้ “แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ” “แบบฟอร์มคำขอหนังสือยืนยันยอดธนาคาร เฉพาะบัญชีที่มีการปิดระหว่างงวด/ปี ฉบับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ” และ “ตัวอย่างแบบฟอร์มตอบกลับรายการ/ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร” สามารถดูรายละเอียดได้ที่ Click

โพสต์เมื่อ :
25 ธ.ค. 2562 15:17:06
 7247
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์