ผลกระทบจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

ผลกระทบจากการใช้ มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า

            สืบเนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า (TFRS 16) ที่จะนำมาถือปฏิบัติแทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า (TAS 17) จะมีผลบังคับใช้ในประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้จะมีผลกระทบทำให้ข้อมูล ในงบการเงินเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะงบการเงินของกิจการที่เป็นผู้เช่า เนื่องจากกิจการที่เป็นผู้เช่าจะต้องบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาวทุกสัญญาในงบการเงิน โดยไม่แยกประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดำเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงินตามวิธีการบัญชีเดิมของ TAS 17 อีกต่อไป

            ข้อมูลในงบการเงินของกิจการที่เป็นผู้เช่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในส่วนของสินทรัพย์ หนี้สิน และค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเสื่อมราคา และต้นทุนทางการเงิน โดยท่านสามารถเข้าไปศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินจาก TAS 17 เป็น TFRS 16 ได้จากบทความที่ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้ทำการเผยแพร่ไปในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชี (ตามลิงค์ https://www.tfac.or.th/upload/9414/52F73oOjLq.pdf)

            นอกจากนี้ เนื่องจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่นี้จะมีผลกระทบต่อข้อมูลที่แสดงในงบการเงินซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทั่วไป กิจการจึงต้องพิจารณาผลกระทบอื่น ๆ ที่อาจเกี่ยวเนื่องจากการที่ผู้ใช้งบการเงินจะนำข้อมูลไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นด้วย เช่น ผลกระทบต่อการคำนวณอัตราส่วนทางการเงินตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เป็นต้น โดยการนำข้อมูลในงบการเงินไปใช้นั้นผู้ใช้งบการเงินต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลที่แตกต่างกันออกไป กิจการจึงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของ TFRS 16 และสื่อสารให้กับผู้ใช้งบการเงินกลุ่มต่าง ๆ เช่น ผู้ให้กู้ยืม(เจ้าหนี้หุ้นกู้ เจ้าหนี้เงินกู้ยืม สถาบันการเงิน) หน่วยงานภาครัฐ นักลงทุน เป็นต้น เพื่อให้สามารถตัดสินใจใช้ข้อมูลในงบการเงินได้อย่างสอดคล้องตามเนื้อหาสาระและวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้

โดย..คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
โพสต์เมื่อ :
14 เม.ย. 2563 15:39:06
 10690
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์