ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง)

ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง)


            เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 IAASB ได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 600 (ปรับปรุง) “ข้อพิจารณาพิเศษ – การตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มกิจการรวมถึงงานของผู้สอบบัญชีอื่น” บนเว็บไซต์ IFAC และเปิดให้ร่วมแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2563 และภายหลังจากที่ได้รับความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว IAASB มีแผนจะเผยแพร่มาตรฐานฉบับสมบูรณ์ในเดือนกันยายน 2564

สรุปการเปลี่ยนแปลงของร่างมาตรฐานจากมาตรฐานฉบับเดิม
 • ชี้แจงขอบเขตและการบังคับใช้ของมาตรฐาน
 • เน้นความสำคัญของการใช้การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบกลุ่มกิจการ
 • ชี้แจงและเน้นว่าจำเป็นต้องนำมาตรฐานการสอบบัญชีทุกฉบับไปใช้ในการตรวจสอบกลุ่มกิจการ โดยมีการเชื่อมโยงไปยังมาตรฐานการสอบบัญชีฉบับอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับร่างมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 220 (ปรับปรุง) มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 315 (ปรับปรุง) และมาตรฐานการสอบบัญชี
  รหัส 330
 • เน้นการให้ความสนใจของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการในการระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของงบการเงินของกลุ่มกิจการ และเน้นความสำคัญของการออกแบบและปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงที่ได้ประเมินไว้อย่างเหมาะสม เมื่อผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม (Component auditor) มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่างมาตรฐานฉบับนี้
  เน้นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ (Group Audit team) ในงานของผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
 • เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ผู้สอบบัญชีที่รับผิดชอบงานกลุ่มกิจการ (Group engagement partner) และผู้สอบบัญชีของกิจการภายในกลุ่ม
 • คำแนะนำใหม่ในการทดสอบการควบคุมทั่วไป และการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมรวมศูนย์ (Centralized Activities) รวมถึงคำแนะนำที่ปรับแก้ไขเกี่ยวกับวิธีจัดการกับข้อจำกัดในการเข้าถึงบุคคลและข้อมูล
 • เพิ่มข้อควรพิจารณาพิเศษในด้านอื่น ๆ ของการตรวจสอบกลุ่มกิจการ รวมถึงระดับความมีสาระสำคัญ และเอกสารหลักฐาน
            ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Exposure draft ของ ISA 600 (Revised) Full Version ซึ่ง IAASB ได้เผยแพร่ตามลิงค์ >>> https://bit.ly/3kC1zD0 และร่วมแสดงความความคิดเห็นจากคำถามของ IAASB Section 3 Request for comment page 30-32 ตามลิงค์ข้างต้น หรือมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานที่ปรับปรุงดังกล่าว สามารถส่งมาที่ auditing@tfac.or.th ภายในวันที่ 17 กันยายน 2563 โดยฝ่ายวิชาการจะรวบรวมความคิดเห็นเสนอในการประชุมคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี และนำมติของคณะกรรมการฯ ส่ง comment ไปยัง IAASB ภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2563 ต่อไป
โพสต์เมื่อ :
11 ส.ค. 2563 13:47:48
 1924
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์