ทักษะสำคัญสำหรับผู้สอบบัญชีในอนาคต..

ทักษะสำคัญสำหรับผู้สอบบัญชีในอนาคต..

 1. เปลี่ยนแปลงด้านสภาพแวดล้อมหรือความคาดหวังของสังคม

 2. แรงกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะการตรวจสอบบัญชี

 3. ทักษะสำคัญที่ทีมผู้สอบบัญชีต้องพัฒนา
  - Soft Skills การพัฒนาทักษะทางด้านจิตวิทยาและพฤติกรรมรวมถึงความสามารถในการใช้ดุลยพินิจและความสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ จะเป็นกุญแจนำไปสู่ความสำเร็จในการตรวจสอบ ซึ่งผู้สอบบัญชีจะได้รับจากประสบการณ์โดยตรง และการฝึกอบรมที่เหมาะสม รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ส่งเสริมต่อการพัฒนาทักษะเหล่านั้น
  - เทคโนโลยีและการสอบถามข้อมูล ความท้าทายที่เกิดขึ้นคือ ผู้สอบบัญชี จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรภายใต้สภาพแวดล้อมของกระบวนการทำงานอัตโนมัติ และความต่อเนื่องในระบบการควบคุมซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงใหม่ ๆ เช่น ความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ และความเสี่ยงที่อาจเสียชื่อเสียง(Reputation Risk) นอกจากนี้ ยังมีคำถามสำคัญอีกว่าบริษัทสอบบัญชีจะมีวิธีการตรวจสอบ Big Data อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากที่สุด ทักษะ และเทคโนโลยีที่มีเพียงพอและเหมาะสมสำหรับการตรวจสอบดังกล่าวหรือไม่ และมาตรฐานการสอบบัญชีที่มีอยู่ในปัจจุบันรองรับการใช้นวัตกรรมดังกล่าวแล้วหรือยัง
  - ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ ทีมผู้สอบบัญชีในอนาคตรวมถึงผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางธุรกิจ ควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องและมาตรฐานการสอบบัญชีอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิกในทีม เพราะหากผู้สอบบัญชีไม่สามารถเข้าใจธุรกิจที่ตนเองตรวจสอบได้อย่างละเอียดและถูกต้องจะทำให้ไม่สามารถพัฒนากระบวนการคิดและออกแบบการตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพได้

 4. อุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
  - ประเด็นเกี่ยวกับการจัดหาและการพัฒนาบุคลากร
  บริษัทไม่อาจหาบุคลากร (Junior) ที่มีลักษณะนิสัยเหมาะสมกับงานตรวจสอบ เช่น นิสัยชอบสังเกตและช่างสงสัยเนื่องจากส่วนใหญ่ยังคงใช้เกณฑ์ผลคะแนนสอบเป็นหลักในการคัดเลือก ในขณะที่กำลังสูญเสียบุคลากรที่มีคุณภาพไป (Senior) ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระบวนการพัฒนาคุณภาพบุคลากร ทั้งนี้ หากอัตราส่วนระหว่าง Senior ต่อ Junior อยู่ในระดับสูงหรือมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางธุรกิจเข้าร่วมทีมผู้สอบบัญชี จะช่วยให้เกิดการพัฒนาความรู้และเป็นผลดีต่อทีมได้มากกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อ Junior เพราะมีพี่ ๆ คอยให้คำแนะนำ ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าบางครั้งการปล่อยให้เกิดคำถามง่าย ๆ ในการปฏิบัติงานอาจส่งผลดีต่อคุณภาพงานในภาพรวมมากว่า เพราะนอกจาก Junior ไม่กลัวที่จะถามแล้วงานตรวจสอบที่ได้ย่อมมีคุณภาพและก่อให้เกิดการพัฒนาทักษะไปพร้อม ๆ กัน
  - ผลกระทบของมาตรฐานและระเบียบข้อบังคับของบริษัท หลักเกณฑ์ตามมาตรฐานไม่รองรับต่อการพัฒนาของนวัตกรรมใหม่ ๆ ซึ่งบางครั้งทำให้เกิดการทำงานที่ซ้ำซ้อนกัน เช่น แม้ว่าเราจะทำการตรวจสอบข้อมูลจากประชากรทั้งหมด แต่มาตรฐานยังคงกำหนดให้เราตรวจสอบเพิ่มเติม เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดเฉพาะของมาตรฐานแล้ว อย่างไรก็ตามหากมีการเปลี่ยนวิธีการประเมินการปฏิบัติงาน จากเดิมประเมินว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบได้บรรลุผลตามหลักการหรือวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบนั้น ๆ แล้วหรือไม่ เช่นนี้จะช่วยส่งเสริมให้ผู้สอบบัญชีสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรให้การตรวจสอบนั้น ๆ บรรลุหลักการของมาตรฐานได้ดีที่สุดซึ่งนอกจากจะช่วยปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบแล้ว การมุ่งผลลัพธ์มากกว่ากำหนดขั้นตอนอาจลดเวลาที่ต้องเสียไปกับการคอยปรับมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งนี้ ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทในการกำหนดวิธีการตรวจสอบยังอาจส่งผลกระทบต่อการใช้ดุลยพินิจของบุคคลากร และก่อให้เกิดข้อจำกัดในการตอบรับนวัติกรรมใหม่ ๆ
  - การขาดความดึงดูดใจในอาชีพตรวจสอบบัญชี ที่ผ่านมามีมุมมองเกี่ยวกับหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลเกี่ยวกับการมุ่งเน้นหาว่าใครทำอะไรผิดและให้บทลงโทษมากกว่าการชมเชยในสิ่งที่ผู้นั้นปฏิบัติได้ดี และส่งเสริมให้ได้รับการยอมรับในวงกว้าง จึงส่งผลให้เกิดความกลัวในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่งเป็นผลให้ลดการใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ซึ่งหน่วยงานที่มีอำนาจในการกำกับดูแลต้องรีบทำการแก้ไขความเข้าใจผิดในส่วนนี้ รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพต้องปรับเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับวิชาชีพ โดยแสดงให้เห็นถึงบทบาท
  ของผู้สอบบัญชีในสังคม และการใช้ความรู้ความสามารถในฐานะผู้เชี่ยวชาญเพื่อดึงดูดให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

 5. การปฏิบัติงานตรวจสอบที่มีคุณภาพในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

แหล่งอ้างอิง : “AUDITOR SKILLS IN A CHANGING BUSINESS WORLD”
โดย The ResearchCommittee of The Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS) และThe Financial Reporting Council (FRC)

โพสต์เมื่อ :
1 ก.ย. 2563 10:57:53
 7360
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์