ศัพท์บัญชีน่าสนใจ..รู้ไว้ไม่เอ้าท์

ศัพท์บัญชีน่าสนใจ..รู้ไว้ไม่เอ้าท์

สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี ได้จัดทำหนังสือนิยามคำศัพท์เพื่อเป็นการปรับปรุงและรวบรวมขึ้นใหม่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา และเพื่อให้สามารถใช้ประกอบการอ้างอิงกับศัพท์บัญชีภาษาอังกฤษ พร้อมความหมายตาม IFRS โดยได้จัดระบบหมวดหมู่ของคำศัพท์และเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษ A-Z เพื่อให้เกิดความสะดวกในการค้นหามากยิ่งขึ้น สำหรับ TFAC Newsletter ฉบับนี้ผู้เขียนได้คัด 15 คำศัพท์บัญชีน่าสนใจ..รู้ไว้ไม่เอ้าท์ มาเผยแพร่เป็นน้ำจิ้มให้กับผู้อ่านเป็นความรู้เพิ่มเติม ดังนี้

คำศัพท์/ คำแปล (ภาษาอังกฤษ) คำศัพท์/ คำแปล (ภาษาไทย)
amortisation (depreciation)
The systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. (IAS 36.6, IAS 38.8)
ค่าตัดจำหน่าย (ค่าเสื่อมราคา)
การปันส่วนจำนวนเงินที่คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อย่างเป็นระบบตลอดอายุการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั้น (TAS 36.6, TAS 38.8)
borrowing cost
Interest and other costs that an entity incurs in connection with the borrowing of funds. (IAS 23.5)
ต้นทุนการกู้ยืม
ดอกเบี้ยและต้นทุนอื่นที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องจากการกู้ยืมของกิจการ (TAS 23.5)
change in accounting estimate
An adjustment of the carrying amount of an asset or a liability, or the amount of the periodic consumption of an asset, that results from the assessment of the present status of, and expected future benefits and obligations associated with, assets and liabilities. Changes in accounting estimates result from new information or new developments and, accordingly, are not corrections of errors. (IAS 8.5)
การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี
การปรับปรุงมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สิน หรือจำนวนที่มีการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ในระหว่างงวด อันเป็นผลมาจากการประเมินสภาพปัจจุบันของสินทรัพย์และหนี้สิน และการประเมินประโยชน์และภาระผูกพัน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์และหนี้สินนั้น การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีเป็นผลจากการได้รับข้อมูลใหม่หรือมีการพัฒนาเพิ่มเติมจากเดิมการเปลี่ยนแปลงประมาณการจึงไม่ถือเป็นการแก้ไขข้อผิดพลาด (TAS 8.5)
contract
An agreement between two or more parties that creates enforceable rights and obligations. (IFRS 15.A, IFRS 16.A)
สัญญา
ข้อตกลงตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ซึ่งทำให้เกิดสิทธิและภาระผูกพันที่ใช้บังคับได้ (TFRS 15.ก, TFRS 16.ก)
deemed cost
An amount used as a surrogate for cost or depreciated cost at a given date. Subsequent depreciation or amortisation assumes that the entity had initially recognised the asset or liability at the given date and that its cost was equal to the deemed cost. (IFRS 1.A)
มูลค่าที่ถือเป็นต้นทุน
จำนวนเงินที่ใช้แทนต้นทุนหรือต้นทุนสุทธิจากค่าเสื่อมราคา ณ วันที่กำหนด การเสื่อมราคาหรือการตัดจำน่ายในภายหลังอยู่บนข้อสมมติว่ากิจการได้รับรู้สินทรัพย์หรือหนี้สินรอบแรกณ วันที่กำหนด โดยต้นทุนของสินทรัพย์ หรือหนี้สินเท่ากับมูลค่าที่ถือเป็นต้นทุน (TFRS 1.ก)
expected cash flow
The probability-weighted average (ie mean of the distribution) of possible future cash flows. (IFRS 13.A)
กระแสเงินสดที่คาดหวัง
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยความน่าจะเป็น (คือ ค่าเฉลี่ยของการกระจาย) ของกระแสเงินสดในอนาคตที่เป็นไปได้ (TFRS 13.ก)
finance lease
A lease that transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an underlying asset. (IFRS 16.A)
สัญญาเช่าเงินทุน
สัญญาเช่าที่โอนความเสี่ยงและผลตอบแทนเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์อ้างอิงที่ผู้เป็นเจ้าของพึงได้รับ (TFRS 16.ก)
goodwill
An asset representing the future economic benefits arising from other assets acquired in a business combination that are not individually identified and separately recognised. (IFRS 3.A)
ค่าความนิยม
สินทรัพย์ที่แสดงถึงผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่จะได้รับจากสินทรัพย์อื่นที่ได้มาจากการรวมธุรกิจ ซึ่งไม่สามารถระบุและรับรู้เป็นรายการแยกออกมาให้ชัดเจน (TFRS 3.ก)
insurance contract
A contract under which one party (the insurer) accepts significant insurance risk from another party (the policyholder) by agreeing to compensate the policyholder if a specified uncertain future event (the insured event) adversely affects the policyholder. (See IFRS 4 Appendix B for guidance on this definition.) (IFRS 4.A)
สัญญาประกันภัย
สัญญาซึ่งคู่สัญญาฝ่ายหนึ่ง (ผู้รับประกันภัย) รับความเสี่ยงด้านการรับประกันภัยที่มีนัยสำคัญจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง(ผู้เอาประกันภัย) โดยตกลงจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยหากเหตุการณ์ในอนาคตอันไม่แน่ที่ระบุไว้ (เหตุการณ์ที่เอาประกันภัย) เกิดผลกระทบในทางลบต่อผู้เอาประกันภัย (ดูภาคผนวก ข ของมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 เรื่อง สัญญาประกันภัยสำหรับแนวทางการใช้นิยามนี้) (TFRS 4.ก)
obligation event
An event that creates a legal or constructive obligation that results in an entity having no realistic alternative to setting that obligation. (IAS 37.10)
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ซึ่งเป็นผลให้กิจการต้องจ่ายชำระภาระผูกพันนั้นโดยไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ (TAS 37.10)
obligation event
An event that creates a legal or constructive obligation that results in an entity having no realistic alternative to setting that obligation. (IAS 37.10)
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพัน
เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดภาระผูกพันตามกฎหมายหรือภาระผูกพันจากการอนุมาน ซึ่งเป็นผลให้กิจการต้องจ่ายชำระภาระผูกพันนั้นโดยไม่มีทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้ (TAS 37.10)
previous GAAP
The basis of accounting that a first-time adopter used immediately before adopting IFRSs. (IFRS 1.A)
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปที่ใช้ก่อนหน้า
เกณฑ์ทางการบัญชีที่ผู้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินมาใช้เป็นครั้งแรกนำมาใช้ทันที ก่อนการปรับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน (TFRS 1.ก)
provision
A liability of uncertain timing or amount. (IAS 37.10)
ประมาณการหนี้สิน
หนี้สินที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับจังหวะเวลาหรือจำนวนที่ต้องชำระ (TAS 37.10)
restructuring
A programme that is planned and controlledby management, and materially changes either:
(a) the scope of a business undertaken by an entity; or
(b) the manner in which that business is conducted. (IAS 37.10)
การปรับโครงสร้าง
แผนงานที่อยู่ภายใต้การวางแผนและควบคุมของฝ่ายบริหารของกิจการซึ่งทำให้รายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสำคัญ
1) ขอบเขตในการดำเนินธุรกิจของกิจการ หรือ
2) ลักษณะการดำเนินธุรกิจ (TAS 37.10)
useful life
Either:
(a) the period over which an asset in expected to be available for use by an entity; or
(b) the number of production or similar units expected to be obtained from the asset by the entity. (IAS 16.6, IAS 36.6, IAS 38.8, IFRS 16.A)
อายุการใช้ประโยชน์
กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
1) ระยะเวลาที่กิจการคาดว่าจะมีสินทรัพย์ไว้ใช้ หรือ
2) จำนวนผลผลิตหรือจำนวนหน่วยในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์ (TAS 16.6, TAS 36.6, TAS 38.8, TFRS 16.ก)
value in use
The present value of the future cash flows expected to be derived from an asset or cash generating unit. (IAS 36.6)
มูลค่าจากการใช้
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้สินทรัพย์หรือหน่วยที่ทำให้เกิดเงินสด (TAS 36.6)

            สำหรับผู้สนใจสามารถสั่งซื้อหนังสือนิยามคำศัพท์ฉบับเต็มที่รวบรวมคำศัพท์เป็นจำนวนมากในราคา 150 บาท ได้ที่อาคารสภาวิชาชีพบัญชี หรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ในเว็บไซต์ www.tfac.or.th นอกจากนั้น ยังมีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกด้วย ขอบคุณค่ะ

โดย ส่วนสื่อสารองค์กร

โพสต์เมื่อ :
8 ต.ค. 2563 9:15:58
 26532
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์