• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับฟังความคิดเห็น "การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ"

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับฟังความคิดเห็น "การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ"

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับฟังความคิดเห็น "การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ"

ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดรับฟังความคิดเห็น "การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ"

            เนื่องด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเห็นชอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือทางการเงินสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจ (SFIs) เพื่อถือปฏิบัติในระหว่างช่วงที่กระทรวงการคลังมีนโยบายให้ SFIs เลื่อนระยะเวลาในการปฏิบัติตาม TFRS 9* ออกไปอีก 5 ปี จนถึงวันที่ 1 มกราคม 2568 ทั้งนี้ หลักเกณฑ์แนบท้ายประกาศที่ ธปท. กำหนดในแต่ละเรื่อง เป็นไปตามหลักการของมาตรฐานการบัญชี แนวปฏิบัติทางการบัญชี หรือการตีความมาตรฐานการบัญชี ของสภาวิชาชีพบัญชีที่กำหนดไว้เดิม ก่อนที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มเครื่องมือทางการเงินที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีมีผลบังคับใช้ ซึ่งเป็นหลักการและแนวปฏิบัติทางบัญชีที่ SFIs ถือปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน โดยไม่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม
            ธปท. จึงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าว โดยโปรดให้ความเห็นในแบบสอบถามและส่งกลับมาที่ งานกำกับและวิเคราะห์สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ธปท. ทางอีเมล์ SFIs-supervision@bot.or.th ภายในวันที่ 13 มีนาคม 2564
            *ได้แก่ (1) มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 32 เรื่อง การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน (2) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (3) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน (4) การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และ (5) การตีความมาตรฐานการบัญชี เรื่อง การชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน

  • แบบฟอร์มแสดงความเห็นต่อร่างประกาศฯ Click
  • ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยที่ สกส2. /2564 Click

ที่มา https://www.bot.or.th/.../PublicHearing/Pages/default.aspx
โพสต์เมื่อ :
22 ก.พ. 2564 9:37:11
 178
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์