• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สรุปรายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วย Covid-19 ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

สรุปรายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วย Covid-19 ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • สรุปรายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วย Covid-19 ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

สรุปรายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วย Covid-19 ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร

สรุปรายนามผู้บริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
และเครื่องช่วยหายใจให้ผู้ป่วย Covid-19 ให้แก่สถาบันบำราศนราดูร
 
“ทุกการบริจาคของท่านจะช่วยเพิ่มศักยภาพทางการแพทย์
ในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย Covid-19 ทั่วประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีหวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่สามารถช่วยต่อลมหายใจและพยุงชีวิตของผู้ป่วยให้รอดพ้นจากวิกฤต Covid-19 ในครั้งนี้ได้”


รายนามผู้ร่วมบริจาค ภายใต้โครงการ “สมาพันธ์สภาวิชาชีพรวมใจ..สู้ภัย Covid – 19”
(อัปเดตทุกวัน เวลา 18.00 น. /ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 
ที่ ชื่อผู้บริจาค  จำนวนเงิน 
1  สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์         50,000.00
2  นายวรวิทย์ เจนธนากุล         50,000.00
3  คุณพัชรินทร์ รักษรเงิน           1,000.00
4  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
5  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
6  ไม่ประสงค์ออกนาม             108.00
7  นางเสาวนิตย์ ปัทมมงคลชัย           1,000.00
8  ไม่ประสงค์ออกนาม             159.00
9  นางสาวณิชารัศมิ์ จารุศักดิ์โกสิน           5,000.00
10  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
11  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
12  นายโกมินทร์  ลิ้นปราชญา         10,000.00
13  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,500.00
14  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
15  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
16  ไม่ประสงค์ออกนาม               50.00
17  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
18  นางสาวพรรณจิต บุญแดนไพร           1,000.00
19  คุณพิมพ์สุภัค สิงห์แก้ว             500.00
20  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
21  นางภูษณา แจ่มแจ้ง           2,000.00
22  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
23  คุณแพรววนิด คงเกิด           1,000.00
24  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
25  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,400.00
26  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
27  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
28  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
29  นางสาวฐิติรัตน์ เมฆภูวดล           2,000.00
30  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
31  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
32  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
33  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
34  นางดารณี วิริยะสกุลสุข           1,000.00
35  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
36  ไม่ประสงค์ออกนาม               50.00
37  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,008.00
38  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
39  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
40  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
41  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
42  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
43  นางพรรณี โล่ประคอง           2,000.00
44  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
45  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
46  นางสาวยุพสิริ พงษ์สวัสดิ์           1,000.00
47  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
48  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
49  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
50  ไม่ประสงค์ออกนาม           3,000.00
51  นายเชิดชัย  ไกรนรา            2,000.00
52  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
53  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
54  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
55  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
56  ไม่ประสงค์ออกนาม           3,000.00
57  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
58  ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบูรพาการบัญชี (สาขา1)           2,000.00
59  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
60  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
61  ไม่ประสงค์ออกนาม           4,500.00
62  คุณวัลยา มาลัยศรี             500.00
63  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
64  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
65  นางสาวชมพูนุท  เดชจริญ             500.00
66  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
67  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
68  ไม่ประสงค์ออกนาม               99.00
69  ไม่ประสงค์ออกนาม             300.00
70  นางนงลักษณ์ รักษ์เวชปกรณ์           1,000.00
71  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.95
72  นางวรรณี กนกศีชริน           1,000.00
73  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
74  คุณมณฑ์ธิปดิ์ โพธิ์พุฒรักษ์           2,000.00
75  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
76  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
77  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
78  นางกรนด​ หัสดิน​ไพศาล           2,000.00
79  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
80  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
81  ไม่ประสงค์ออกนาม             300.00
82  นายพิเชฎน์ อินทรอักษร           3,000.00
83  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
84  นางรัตนาภรณ์ อินทรอักษร           1,000.00
85  ไม่ประสงค์ออกนาม             110.00
86  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
87  ไม่ประสงค์ออกนาม         10,000.00
88  นายสุชาติ  แก้วนุกูลทร           2,000.00
89  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
90  ไม่ประสงค์ออกนาม               99.00
91  นางสาวนฤมล เลิศสถิตย์พงษ์             500.00
92  ไม่ประสงค์ออกนาม           3,000.00
93  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
94  นางกัญญา  เพชรมณีวรรณ           1,000.00
95  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
96  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
97  นางสาวนิตยา ภูมิชัยวิจิตร์           2,000.00
98  ไม่ประสงค์ออกนาม               20.00
99  นายปิยะพงศ์ แสงภัทราชัย         10,000.00
100  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,500.00
101  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
102  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
103  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
104  ไม่ประสงค์ออกนาม               44.00
105  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
106  ไม่ประสงค์ออกนาม             600.00
107  นางสาวศศิรดา สิริรัฐภาวี           1,000.00
108  นางสาวผกามาส  ไชยแก้ว           1,000.00
109  ไม่ประสงค์ออกนาม             109.00
110  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
111  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
112  นางสาวกมลรัตน์ วรวงค์             500.00
113  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
114  นางวันเพ็ญ ทายะพิทักษ์           1,000.00
115  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
116  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
117  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.05
118  นางชนิดา เกตุเอม           5,000.00
119  นางสาวเอื้ออารีย์ อัจฉริยบุญ           4,000.00
120  ไม่ประสงค์ออกนาม             939.00
121  ไม่ประสงค์ออกนาม         10,000.00
122  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
123  นายเทวา ดำแดง           3,000.00
124  นายชัยณรงค์ และนางวันเพ็ญ จงเจริญ           2,000.00
125  นางสาวนันท์นภัส สิงห์แก้ว             500.00
126  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
127  นางสาวสุภา วิริยะธรรมกุล         10,000.00
128  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
129  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
130  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
131  คุณเปริกา จิระกันต์กร           1,500.00
132  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
133  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
134  ไม่ประสงค์ออกนาม           3,009.00
135  นางสาวสมใจ ช่วงชิง           1,000.00
136  นางสาวนันณภัสสรณ์ โจหิงค์         10,000.00
137  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
138  นางพรรษา ปลูกรักษ์         10,000.00
139  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
140  นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนัติ             500.00
141  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
142  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
143  นางสมพร ฤทธิธรรม           3,000.00
144  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
145  ไม่ประสงค์ออกนาม             300.00
146  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
147  นางสาวสุจิอร  ศุภกิจมงคล           1,000.00
148  คุณบุษราภรณ์ สมวงศ์             500.00
149  นางมณีรัตน์ ศรีเสาวชาติ           5,000.00
150  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
151  นางศศินกานต์ ธนพิมพ์ตระกูล           1,000.00
152  นางปุณยวีร์ คำมี           2,000.00
153  นางสาวรติกร กลิ่นระคนธ์           5,000.00
154  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
155  นางสาวพนัตนันท์ นวลจันทร์             500.00
156  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
157  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
158  นางสาวนภาพิศ คงสวัสดิ์           2,000.00
159  บริษัท​ วัน​ สต๊อป​ แอคเคาท์​ติ้ง​ เซอร์วิส​ เซ็นเตอร์ ​​จำ​กัด (สำนัก​งานใหญ่)​           3,000.00
160  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
161  นายธนากร มั่นแดง           2,000.00
162  บริษัท ปวเรศา จำกัด           5,000.00
163  บริษัท เจษฎินทร์ จำกัด           5,000.00
164  บริษัท เอ็มเอส มัม จำกัด           5,000.00
165  บริษัท วรงค์โรจน์ จำกัด           5,000.00
166  นางสาวอรอนงค์ โชคพิบูลไพศาล           1,000.00
167  นางชุลี​ สาลี             300.00
168  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,500.00
169  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
170  ไม่ประสงค์ออกนาม             475.00
171  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
172  ไม่ประสงค์ออกนาม         10,000.00
173  นางสาวพรทิพย์ อนุตริยะ           1,000.00
174  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
175  ไม่ประสงค์ออกนาม               99.00
176  นางสาวเพ็ญศรี เรืองพงษ์           4,000.00
177  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
178  นายอิทธิพัทธ์ ทองพิทักษ์           1,000.00
179  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
180  นางสาววทันยา  สายันตนะ           2,000.00
181  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
182  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
183  คุณสุกิตรา อุทยามทัต             119.00
184  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
185  ไม่ประสงค์ออกนาม               88.00
186  คุณปรียนันท์ อุดมวิทยาธีธัช             100.00
187  นางพรรณี เชาวนสมิทธ์           2,000.00
188  คุณประภาพร ภคชัยพงศ์           2,000.00
189  คุณเชิงภู  รัตนางศุ           2,000.00
190  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
191  นางนวรัตน์ สนธิปัญญากุล           2,000.00
192  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
193  นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ         10,000.00
194  บริษัท เวย์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)           1,000.00
195  บริษัท เวย์ เวลธี จำกัด            1,000.00
196  ไม่ประสงค์ออกนาม               97.00
197  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
198  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
199  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
200  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
201  ไม่ประสงค์ออกนาม               59.00
202  คุณชัชพร  วัฒนสมวงศ์             500.00
203  นางโสภา สุรีศรากร           5,000.00
204  นายปิยภัทร บินอุมา           2,000.00
205  นางสาวอำไพ อินทร์ธิแสง           2,000.00
206  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
207  นางสาวจันทนา ธานีวัฒนกูล           2,000.00
208  นางสาวเสาวนีย์ ศรีทองแท้           2,000.00
209  คุณวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์           1,000.00
210  นางสาวศศิธร ผลตระกูล           1,000.00
211  ไม่ประสงค์ออกนาม             299.00
212  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
213  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
214  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
215  ไม่ประสงค์ออกนาม               99.00
216  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
217  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
218  นางสาวศรัญญา เดชอินทรนารักษ์           2,000.00
219  นางสาวภมรรัตน์ ศรีวลีรัตน์           2,000.00
220  ไม่ประสงค์ออกนาม             252.70
221  ไม่ประสงค์ออกนาม             300.00
222  นางวิไลวรรณ กองแก้ว             159.00
223  ไม่ประสงค์ออกนาม               50.00
224  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
225  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
226  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
227  ไม่ประสงค์ออกนาม           3,000.00
228  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,099.00
229  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
230  นางนิดดา ธีระวัฒนชัย           2,000.00
231  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
232  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
233  คุณสรัลชนา อุดมวรกุลชัย           1,000.00
234  ไม่ประสงค์ออกนาม           3,000.00
235  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
236  ไม่ประสงค์ออกนาม             599.00
237  นางสาวหฤทัย  โพธิสาร           1,000.00
238  นายวีระชัย สุคำ           1,000.00
239  คุณสุรีรัตน์ ปราชญานุกุล           1,000.00
240  คุณเบญญทิพย์ ฐิติเมธาภิรมย์           1,000.00
241  นางปาลิดา อมรสวัสดิ์วัฒนา           2,000.00
242  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
243  นาย​ธีรพงษ์​ สุทธมนัสวงษ์         10,000.00
244  นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา         20,000.00
245  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
246  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
247  ไม่ประสงค์ออกนาม             199.00
248  นางสาวโชติมนต์ สิทธิพงศธร           3,000.00
249  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
250  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
251  นายณัฐพล เตชะวรพร             600.00
252  นายนพดล องค์ศรีกูล           1,000.00
253  ไม่ประสงค์ออกนาม             300.00
254  ไม่ประสงค์ออกนาม                1.30
255  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
256  คุณสมคิด  วรรณลุกขี           5,000.00
257  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
258  ไม่ประสงค์ออกนาม         10,000.00
259  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
260  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
261  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
262  ไม่ประสงค์ออกนาม               50.00
263  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
264  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
265  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
266  นางทิพย์วดี เทศสีแดง           1,000.00
267  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
268  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
269  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
270  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
271  ไม่ประสงค์ออกนาม               40.00
272  นางภรอนงค์ อยู่ชา           2,000.00
273  ไม่ประสงค์ออกนาม               29.00
274  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
275  นาวสาวเนตรชนก  เทพสถิตย์             500.00
276  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
277  นางสาววรวรรณี ตั้งศิริกุศลวงศ์         10,000.00
278  นายสุเทพ ตระกูลวิริยะ             500.00
279  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
280  ไม่ประสงค์ออกนาม             300.00
281  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
282  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
283  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
284  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
285  นางสาวปัญจนารถ ถาวรหิรัญเจริญ             100.00
286  คุณนันทกา วัตรศรีวานิช         50,000.00
287  นาวงสาวลัดดา ไมตรี             500.00
288  คุณจิตติมา งามเสาวรส           1,000.00
289  นางศศิธร สวัสดิ์โชติชวลิต           1,000.00
290  คุณรัตติกา อรัญญวนานนท์           2,000.00
291  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
292  นางสาวอภิญญา โหตระวัฒนะ             500.00
293  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
294  นางสาวนภาพร กิจธรรมกุล             200.00
295  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
296  นางสาวสุธาทิพย์  รัตนโชติศิริ             300.00
297  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
298  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
299  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
300  คุณกัณภร ปิยะพันธ์           5,000.00
301  คุณพจน์ รงค์นพรัตน์         10,000.00
302  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
303  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
304  ไม่ประสงค์ออกนาม         10,000.00
305  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
306  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
307  ไม่ประสงค์ออกนาม               20.00
308  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
309  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
310  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,500.00
311  ไม่ประสงค์ออกนาม               20.00
312  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
313  คุณปภาวดี วัฒกีกำธร           5,000.00
314  ไม่ประสงค์ออกนาม               19.00
315  ไม่ประสงค์ออกนาม               10.00
316  ไม่ประสงค์ออกนาม             400.00
317  นางสาวสุพัตรา คงถาวร           2,000.00
318  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
319  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
320  นายไพโรจน์ ฉันทศิลป           2,000.00
321  นายสุเทพ ตระกูลวิริยะ             500.00
322  นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล         12,448.00
323  นายวิชิต พิรัญเจริญ           1,000.00
324  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
325  นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์         20,000.00
326  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
327  นายปวริศ ฉันท์อุดมพร           2,000.00
328  นางสาววราภรณ์ เฉลิมรัตนโกมล           1,000.00
329  นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน           1,000.00
330  นางสาวรุจาภา พูลเรือง             100.00
331  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
332  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
333  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
334  คุณอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล         10,000.00
335  นายกิตติพงษ์ เลิศอนันต์           1,000.00
336  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
337  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
338  ไม่ประสงค์ออกนาม               50.00
339  ไม่ประสงค์ออกนาม               19.00
340  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
341  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
342  ไม่ประสงค์ออกนาม           3,000.00
343  คุณฐานมญ ชนนท์รดากุล           2,000.00
344  คุณศิรินันท์ เจียรสมบุรณ์           2,000.00
345  นายฉัตรชัย วิไลรัตนสุวรรณ           2,000.00
346  คุณอนิวรรต แสวงในธรรม             500.00
347  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
348  นางสาวเจริญศรี อำนวยเดชา           1,000.00
349  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
350  คุณทัศนา สิทธยางกูร             200.00
351  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
352  นางสาววรรณา ศิริอุบลวัฒนา           5,000.00
353  นางสาวภัทร์สิริย์  สุขโรจน์หิรัญ           2,000.00
354  คุณมนภร จิรสิงห์           4,000.00
355  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
356  นางสาวธิภาวรรณ อวยพร             100.00
357  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
358  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
359  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
360  บริษัท แอ็ค คอนเซ็ปท์ จำกัด           5,000.00
361  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
362  นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์         10,000.00
363  นางสาวอารยา เกสระ           1,000.00
364  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
365  นางวิภา ว่องไวตระการ           2,000.00
366  นางสาวดวงจันทร์ ว่องไวตระการ           2,000.00
367  นายสันต์ ว่องไวตระการ           2,000.00
368  นางสาวพรภัสสร ว่องไวตระการ           1,000.00
369  นายสุชาติ ว่องไวตระการ           1,000.00
370  นางไฉ้ นภา (เปี่ยมเชาว์)           1,000.00
371  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
372  คุณวรรัตน์ เกียรติธนาวิทย์           5,000.00
373  นายสมบูรณ์ เอกวิโรจน์สกุล           1,000.00
374  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
375  คุณสุภาภรณ์ แขนสูงเนิน           2,000.00
376  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
377  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
378  คุณพรศิริ พงศ์ทักษิณ           1,000.00
379  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
380  นางอรศรี ดิษยบุตร           3,000.00
381  นางสาวธิรดา พันธ์สีดา             500.00
382  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,100.00
383  ไม่ประสงค์ออกนาม             150.00
384  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
385  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
386  นายทวีพงษ์ เกียรติธนะบำรุง           3,000.00
387  นางสาวสุชีพาณ์ เตโชตานนท์           1,000.00
388  นางสาวเยาวลักษณ์ ภคบัณฑุ         10,999.00
389  นางพูนพิศ  ธิตินันทน์             500.00
390  ไม่ประสงค์ออกนาม               20.00
391  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
392  ไม่ประสงค์ออกนาม           3,000.00
393  นางสาววิไลวรรณ ปิยะวงศ์วัฒนา           2,000.00
394  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
395  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
396  ไม่ประสงค์ออกนาม               50.00
397  นางสาวศิริพร อภิชลติ             300.00
398  นายศิริชัย นันสุนานนท์           1,000.00
399  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
400  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
401  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
402  นางสุรีย์พร เลขะวรรณ           1,000.00
403  ไม่ประสงค์ออกนาม               19.00
404  คุณกิตติพน เดี่ยวดวงศิลป์           5,000.00
405  นายสมศักดิ์ประถมศรีเมฆ           5,000.00
406  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
407  นางดนุชา คุณพนิชกิจ         10,000.00
408  นางสาววิไลรัตน์  เตชปัญญากุล           1,000.00
409  ไม่ประสงค์ออกนาม             800.00
410  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
411  ไม่ประสงค์ออกนาม           3,000.00
412  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
413  ไม่ประสงค์ออกนาม               50.00
414  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
415  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
416  ไม่ประสงค์ออกนาม               99.00
417  คุณกมลวรรณ ปัญญาพงศ์นาวิน           2,000.00
418  ไม่ประสงค์ออกนาม           4,000.00
419  ไม่ประสงค์ออกนาม         10,000.00
420  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
421  คุณกมลรัตน์ ทองทา           1,000.00
422  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
423  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
424  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
425  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
426  ไม่ประสงค์ออกนาม               50.00
427  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,500.00
428  ไม่ประสงค์ออกนาม               35.00
429  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
430  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
431  คุณนิ่มนวล ดวงโต           1,000.00
432  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
433  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
434  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
435  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
436  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
437  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
438  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,099.00
439  ไม่ประสงค์ออกนาม           6,000.00
440  ไม่ประสงค์ออกนาม               15.00
441  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
442  นางสาวจตุพร จิตตรัตน์เสนีย์           3,000.00
443  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
444  นางสาวจิตรา ปัญญานันทเกียรติ           1,000.00
445  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
446  นางสาวพัชรีภรณ์​  ฟองทา           1,000.00
447  ไม่ประสงค์ออกนาม             300.00
448  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
449  ไม่ประสงค์ออกนาม               50.00
450  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
451  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
452  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
453  ไม่ประสงค์ออกนาม               99.00
454  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
455  ไม่ประสงค์ออกนาม               20.00
456  นางศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์           1,000.00
457  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
458  นางจรูญ ทองธัญญะ           2,000.00
459  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
460  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
461  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
462  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
463  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,500.00
464  นายวิเชียร ภู่พัทธยากร             500.00
465  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,200.00
466  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
467  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
468  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
469  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
470  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
471  คุณธีรวัฒน์ โยธานัก           4,826.00
472  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
473  ไม่ประสงค์ออกนาม         10,000.00
474  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
475  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
476  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
477  นายวีระ กนกทิพย์พรชัย           5,000.00
478  นาย​ศุภณัฐ​ สัต​ยาภรณ์​พิพัฒน์​         10,000.00
479  ไม่ประสงค์ออกนาม         10,000.00
480  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
481  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
482  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
483  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
484  นางสาวเบญจวรรณ วรรณโวหาร           1,000.00
485  นางสาวกานต์ชนิต พนาวัฒกุล           1,000.00
486  ไม่ประสงค์ออกนาม         10,000.00
487  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
488  นางสาวสาวิตา สุวรรณกูล           1,299.00
489  นางรัญชนา จิรบวรวิสุทธิ์           1,000.00
490  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,500.00
491  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
492  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
493  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,050.00
494  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
495  ไม่ประสงค์ออกนาม           4,000.00
496  นายกฤษฎา วรรธนะภาคิน           3,000.00
497  นางสาวชฎาภา มารมย์             200.00
498  นางสาวอุษา ภู่สาร           1,000.00
499  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
500  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
501  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
502  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
503  นางสาววลัยลักษณ์ ศิริสานต์             500.00
504  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
505  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
506  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
507  ไม่ประสงค์ออกนาม             300.00
508  ไม่ประสงค์ออกนาม             400.00
509  ไม่ประสงค์ออกนาม             299.00
510  นางสาวสุรีย์  ศรีวิวัฒน์กุล           2,000.00
511  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
512  ไม่ประสงค์ออกนาม           3,000.00
513  นางสาวนิธิวรรณ  สุจิตธารากุล           3,000.00
514  ไม่ประสงค์ออกนาม             199.00
515  คุณจิตรลดา หวังสวาสดิ์             500.00
516  นางสาวสุพัตรา เงินกอง           9,999.00
517  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
518  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
519  ไม่ประสงค์ออกนาม             600.00
520  นางสาวนุจรีย์ หมวกแสง           3,000.00
521  คุณอาริยา ธนะจินดานนท์           5,000.00
522  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
523  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
524  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
525  นายสวัสดิ์ เจียมบุนนาค           1,000.00
526  คุณศิริเพ็ญ มานะวนิชกุล           1,000.00
527  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
528  ไม่ประสงค์ออกนาม           5,000.00
529  ไม่ประสงค์ออกนาม             100.00
530  คุณสุปริญญ์ ทองทา           1,000.00
531  ไม่ประสงค์ออกนาม         30,000.00
532  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
533  นางรักษนันท์ ภัทรวินิจ           1,000.00
534  นายเฉลิม จันทร์เทพางกูร           3,000.00
535  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
536  ไม่ประสงค์ออกนาม             300.00
537  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
538  ไม่ประสงค์ออกนาม           3,000.00
539  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
540  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
541  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,268.00
542  ไม่ประสงค์ออกนาม             195.00
543  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
544  ไม่ประสงค์ออกนาม           3,292.00
545  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
546  ไม่ประสงค์ออกนาม               40.00
547  ไม่ประสงค์ออกนาม                1.00
548  คุณนภาพร ธีระกิตติวัฒนา         10,000.00
549  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
550  คุณกาญจนากร บุบผาชาติ             400.00
551  คุณแววตา ฉ่ำชะเอม             200.00
552  คุณริณลดา สุขจิตร               99.00
553  คุณนิภา จิตต์แจ่ม               99.00
554  ไม่ประสงค์ออกนาม               20.00
555  นางสาวภัทรา  เมืองปฐม           2,000.00
556  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
557  ไม่ประสงค์ออกนาม           1,000.00
558  ไม่ประสงค์ออกนาม             900.00
559  ไม่ประสงค์ออกนาม             109.00
560  ไม่ประสงค์ออกนาม               50.00
561  นางสาวขนิษฐา สังข์ทอง และผู้ร่วมบริจาค         11,743.00
562  ไม่ประสงค์ออกนาม             500.00
563  นางสาวธีรานุช หิรัญประดิษฐ์             100.00
564  คุณผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์           1,000.00
565  ไม่ประสงค์ออกนาม             200.00
566  ไม่ประสงค์ออกนาม             199.00
567  ไม่ประสงค์ออกนาม           2,000.00
    รวม      1,197,647.00


สภาวิชาชีพบัญชีขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก
โปรดได้อำนวยอวยพรให้แก่ท่านผู้บริจาคในครั้งนี้จงประสบแต่สิ่งเป็นมงคล สุขกาย สบายใจ สุขภาพร่ายกายแข็งแรง
มีลาภ ยศ สรรเสริญ ปรารถนาสิ่งใด ขอให้สัมฤทธิ์ผลเป็นของท่านและครอบครัวทุกเมื่อ เทอญ

*
หมายเหตุ เพื่อความคล่องตัวทางด้านการบริหารจัดการและเพื่อความโปร่งใสของเงินบริจาค สภาวิชาชีพบัญชีจึงเปิดบัญชีรับบริจาคใหม่โดยแยกบัญชีออกมาให้ชัดเจน ในชื่อบัญชีของ นางสาวพัชรินทร์ รักษรเงิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสภาวิชาชีพบัญชีร่วมกับนางสาวนิตยา ภูมิชัยวิจิตร์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน โดยภายหลังการปิดรับบริจาค สภาวิชาชีพบัญชีจะแสดงหลักฐานการรับเงินบริจาคเพื่อความโปร่งใส และปิดบัญชีทันทีภายหลังจากจบโครงการการร่วมมือช่วยเหลือดังกล่าว
โพสต์เมื่อ :
2 มิ.ย. 2564 10:05:51
 4434
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์