• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย และการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย และการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย และการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย และการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings)

           

            เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 - 16.00 น. คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และคณะทำงานศึกษาและจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพชั้นสูงแห่งสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC Academy) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรชัย อรุณเรืองศิริเลิศ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี และประธานคณะทำงาน TFAC Academy ดร.เยาวลักษณ์ ชาติบัญชาชัย ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี และที่ปรึกษาคณะทำงาน TFAC Academy ผศ.รอ.นพ.ดร.สุมาส วงศ์สุนพรัตน์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน TFAC Academy ดร.เพยีย เสงี่ยมวิบูล นายทศพร เลิศพิเชฐ นายภวัต ยุพาภรณ์ คณะทำงาน TFAC Academy และผู้บริหารสภาวิชาชีพบัญชี ได้รับฟังการบรรยายพิเศษผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ในหัวข้อเรื่อง “ระบบบริหารจัดการด้านการวิจัย และการจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)” ซึ่งได้รับเกียรติจากผู้บริหารสมาคมฯ บรรยายประวัติความเป็นมาของสมาคมฯ โครงสร้างหลักสูตรอบรมแผนการดำเนินงาน การคัดเลือกวิทยากร การบริหารจัดการหลักสูตรและการควบคุมคุณภาพการจัดอบรมสัมมนาของสมาคมฯ


            ภายหลังจากการบรรยายพิเศษ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และตอบข้อซักถามต่าง ๆ ในประเด็นการบริหารจัดการด้านการวิจัยและการจัดการอบรมสัมมนาทางวิชาการ รวมถึงการแชร์ประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ที่ทาง IOD มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหลักสูตรอบรมและการบรรยายของวิทยากร การรับฟังการบรรยายพิเศษครั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีจะนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพทางวิชาชีพชั้นสูงแห่งสภาวิชาชีพบัญชี (TFAC ACADEMY) เพื่อเป็นศูนย์รวมของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี องค์ความรู้ด้านการบัญชี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพบัญชี ที่มีความทันสมัย ซึ่งจะช่วยยกระดับความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพในระดับสากล
โพสต์เมื่อ :
24 พ.ย. 2564 17:07:02
 185
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์