โครงสร้างคณะกรรมการและคณะทำงาน

โครงสร้างคณะกรรมการและคณะทำงาน  1. คณะ Accounting Community by Industry
  (1)  นางมนทิรา  ห้วยหงษ์ทอง  ประธานคณะทำงาน
  (2)  นายกฤษฎา  วรรธนะภาคิน  คณะทำงาน
  (3)  นายจารุพล  ติยะวนิช  คณะทำงาน
  (4)  นางฉวีรัตน์  ศุภธาดา  คณะทำงาน
  (5)  นายยิ่งใหญ่  เอี่ยมครอง  คณะทำงาน
  (6)  นางวัทธยา   พรพิพัฒน์กุล  คณะทำงาน
  (7)  นางสาววาสนา  สกนธ์ธัญลักษณ์  คณะทำงาน
  (8)  นายสมมาตร  รักษ์ถาวรกุล  คณะทำงาน
  (9)  นายสุวัฒน์  มณีกนกสกุล  คณะทำงาน
  (10)  นายโสภณ  บำเทิงเวชช์  คณะทำงาน
  (11)  นายอนุวัฒน์   จงยินดี  คณะทำงาน
  (12)  นางอัญชลี  มณีท่าโพธิ์  คณะทำงาน

  2. คณะ Accounting Software for SMEs
  (1)  นางอัญชลี  มณีท่าโพธิ์  ประธานคณะทำงาน
  (2)  นางสาวธัญพร  อธิกุลวริน  คณะทำงาน
  (3)  นายพงศ์เทพ  โรหิตะศุน  คณะทำงาน
  (4)  นางสาวฟ้ามุ่ย  ตรีกาญจโนทัย  คณะทำงาน
  (5)  นายราชิต  ไชยรัตน์  คณะทำงาน
  (6)  นางฉวีรัตน์   ศุภธาดา  คณะทำงาน
  (7)  นายโสภณ  บำเทิงเวชช์  คณะทำงาน
  (8)  นายสุเมธ  ตั้งประเสริฐ  คณะทำงาน
  (9)  นายสุวัฒน์  มณีกนกสกุล  คณะทำงาน
  (10)  นางสาวอังคศิริ  ทักษ์ธนาคม  คณะทำงาน
  (11)  นางวัทธยา   พรพิพัฒน์กุล  คณะทำงาน
  (12)  นายภีม  เพชรเกตุ  คณะทำงาน
  (13)  นายกฤษฎา  ชุตินธร  คณะทำงาน
  (14)  นางสาวโชนรังสี  เฉลิมชัยกิจ  คณะทำงาน
  (15)  นางสาวอรัญญา  นาคหล่อ  คณะทำงาน

  3. คณะ Advance Technology
  (1)  นายราชิต  ชัยรัตน์  ประธานคณะทำงาน
  (2)  นายสันติ  วิทยาพิภพสกุล  คณะทำงาน
  (3)  นายพงศ์เทพ  โรหิตะศุน  คณะทำงาน
  (4)  นางฉวีรัตน์  ศุภธาดา  คณะทำงาน
  (5)  นางมนทิรา  ห้วยหงษ์ทอง  คณะทำงาน
  (6)  นายสุกิจ   วงศ์ถาวราวัฒน์  คณะทำงาน
  (7)  นางสาวณัฐนุช  บริสุทธิชัย  คณะทำงาน
  (8)  นายภูชิต  ตรีเวชวินิจ  คณะทำงาน
  (9)  นายวีระพงษ์  สินธุธาน  คณะทำงาน
  (10)  นางสาวดวงจันทร์  สุขมา  คณะทำงาน
  (11)  นางสาวรินรัตน์  ภาสเวคิน  คณะทำงาน
  (12)  ผศ. ดร.อุษารัตน์  ธีรธร  คณะทำงาน

  4. คณะ Soft Skills for Accountant
  (1)  นายสุกิจ  วงศ์ถาวราวัฒน์  ประธานคณะทำงาน
  (2)  นายอนุวัฒน์  จงยินดี  คณะทำงาน
  (3)  รศ. ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย  คณะทำงาน
  (4)  นายสันติ  วิทยาพิภพสกุล  คณะทำงาน
  (5)  นางฉวีรัตน์  ศุภธาดา  คณะทำงาน
  (6)  นายประธีร์  ธีรฐิตยางกูร  คณะทำงาน
  (7)  นางสาวณัฐนุช  บริสุทธิชัย  คณะทำงาน
  (8)  นายสุขุม  โพธิสวัสดิ์  คณะทำงาน
  (9)  นางสาวนวลศิริ  วรเมธาวิวัฒน์  คณะทำงาน
  (10)  คุณปรียกร  มิมะพันธุ์  คณะทำงาน
  (11)  นายวุฒิ  ศรีขำ  คณะทำงาน

  5. คณะโครงการพัฒาผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเข้าสู่นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน
  (1)  นายพงษ์อมร  นิ่มพูลสวัสดิ์  ประธานคณะทำงาน
  (2)  รศ. ดร.เกรียงไกร  บุญเลิศอุทัย  คณะทำงาน
  (3)  ผศ. ดร.ธีรชัย  อรุณเรืองศิริเลิศ  คณะทำงาน
  (4)  นายชูชาติ  รอดทอง  คณะทำงาน
  (5)  นางสาวณัฐนุช  บริสุทธิชัย  คณะทำงาน
  (6)  นายนิธีพงษ์  เตชะมนตรีกุล  คณะทำงาน
  (7)  นายพงศ์เทพ  โรหิตะศุน  คณะทำงาน
  (8)  ผู้แทนจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  คณะทำงาน
  (9)  นางสาววิรินทิพย์  ศิริรัตนอนันต์  คณะทำงาน
  (10)  นางวัทธยา  พรพิพัฒน์กุล  คณะทำงาน
  (11)  นางสาวสุภาณี   ศรีสถิตวัตร  คณะทำงาน
  (12)  นายสุริยะ  ธีรวัฒนสาร  คณะทำงาน
  (13)  ดร.จุฬารัตน์  จิตไพศาลวัฒนา  คณะทำงาน

  6. คณะทำงานตรวจประเมินรับรองเกณฑ์ขั้นต่ำ Cloud Accounting Software สำหรับธุรกิจ SMEs
  (1) นางอัญชลี  มณีท่าโพธิ์  ประธานคณะทำงาน
  (2) ผศ. ดร.สันสกฤต  วิจิตรเลขการ  คณะทำงาน
  (3) นางวัทธยา  พรพิพัฒน์กุล  คณะทำงาน
  (4) นายสุเมธ  ขันธวิทย์  คณะทำงาน
  (5) นายประกอบ  ฤกษ์ปรีดาพงศ์  คณะทำงาน
  (6) ดร.ธนาดล  รักษาพล  คณะทำงาน
  (7) นายสมศักดิ์  พงษ์สุวภาพ  คณะทำงาน
  (8) นางสาวอรทัย  คำวรรณดี  คณะทำงาน
  (9) นางสาวอังคศิริ  ทักษ์ธนาคม  คณะทำงาน

โพสต์เมื่อ :
6 พ.ค. 2565 10:15:38
 1578
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์