รวมกฎหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รวมกฎหมายกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากฎหมายการบัญชี (พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และกฎหมายลูก)

     พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
     กฎกระทรวง
          • ว่าด้วยการยกเว้นไม่ต้องจัดให้งบการเงินได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาต พ.ศ. 2544 (ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2544)

    ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
1   เรื่อง ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย และกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2564
2   เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการยื่นงบการเงินและบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น พ.ศ. 2563 
3   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงิน พ.ศ. 2563
4   เรื่อง การยื่นงบการเงินและสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing)(ฉบับที่2) พ.ศ. 2563 
5   เรื่อง ขยายระยะเวลายื่นงบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและกิจการร่วมค้าตามประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
6   เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
7   เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีในการขออนุญาตและการอนุญาตให้เปลี่ยนรอบปีบัญชีการขออนุญาตและการอนุญาตให้เก็บรักษาบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานที่อื่น การแจ้งบัญชีหรือเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชีสูญหายและเสียหายและการส่งมอบบัญชีและเอกสารฯ
8   เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายฝนการขอตรวจดูหรือขอถ่ายสำเนางบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ. 2561
9   เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความและรายการที่ต้องมีในบัญชีระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชีและเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560
10   เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559)
11   เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ และแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ พ.ศ. 2559
12   เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชีสำหรับผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย พ.ศ.2559
13   เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี พ.ศ. 2558 (ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558)
14   เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ. 2557 (ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2557)
15   เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 (ลงวันที่ 28 กันยายน 2554)
16   คำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงิน พ.ศ. 2554 (ลงวันที่ 28 กันยายน 2554)
17   เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชีและวิธีการจัดทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้าง พ.ศ. 2552 (ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552)
18   เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความ และรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
19   เรื่อง กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับงาช้างเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ. 2551 (ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2551)
20   เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการขอตรวจดูหรือขอภาพถ่ายสำเนางบการเงินของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2549 (ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2549)
21   เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับวันเริ่มทำบัญชีและวิธีการจัดทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียน พ.ศ. 2544 (ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2544)
22   เรื่อง กำหนดชนิดของบัญชีที่ต้องจัดทำ ข้อความ และรายการที่ต้องมีในบัญชี ระยะเวลาที่ต้องลงรายการในบัญชี และเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงบัญชี พ.ศ.2544 (ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2544)
23   เรื่อง กำหนดให้บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนที่มิได้จดทะเบียนเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี พ.ศ. 2544 (ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544)
24   เรื่อง จัดตั้งสำนักงานบัญชีประจำท้องที่และแต่งตั้งหัวหน้าสำนักงานบัญชีประจำท้องที่ พ.ศ. 2543 (ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2543)
25   เรื่อง บัตรประจำตัวสารวัตรใหญ่บัญชีและสารวัตรบัญชี พ.ศ. 2543 (ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2543)

โพสต์เมื่อ :
10 พ.ค. 2565 14:41:56
 362
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์