ขอเชิญรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ "กฎหมาย PDPA ผู้สอบบัญชีต้องรับมืออย่างไร"

ขอเชิญรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ "กฎหมาย PDPA ผู้สอบบัญชีต้องรับมืออย่างไร"ขอเชิญรับฟังการเสวนา ในหัวข้อ "กฎหมาย PDPA ผู้สอบบัญชีต้องรับมืออย่างไร"
📅 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565
🕒 เวลา 10.00 – 12.00 น.
📌วิทยากรโดย
👉 คุณเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
👉 คุณอภิชน สุทธิพงศ์เกียรติ์
- หุ้นส่วน บริษัท วัน ลอว์ ออฟฟิต จำกัด
📌ผู้ดำเนินการเสวนา
👉 คุณชวนา วิวัฒน์พนชาติ
- Managing Partner บริษัท สำนักงานปีติเสวี จำกัด
- กรรมการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี

ตามที่ประเทศไทยจะเริ่มมีการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่ทุกองค์กรต้องปฏิบัติตาม รวมถึงธุรกิจการให้บริการทางวิชาชีพอย่างการสอบบัญชีที่ต้องเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างมาก ทั้งข้อมูลภายในของสำนักงานสอบบัญชี เช่น ข้อมูลพนักงาน เป็นต้น และข้อมูลภายในของลูกค้าสอบบัญชี เช่น ข้อมูลพนักงาน Supplier ชื่อลูกค้าของบริษัทที่เป็นลูกค้างานสอบบัญชี เป็นต้น ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกฎหมายฉบับดังกล่าว สภาวิชาชีพบัญชีจึงได้จัด Facebook live หัวข้อ “กฎหมาย PDPA: ผู้สอบบัญชีต้องรับมืออย่างไร” เพื่อให้ความรู้ถึงสิ่งที่ผู้สอบบัญชีและสำนักงานสอบบัญชีต้องดำเนินการ

สนใจเข้าร่วม click
โพสต์เมื่อ :
11 พ.ค. 2565 11:37:54
 484
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์