การเปิดอบรม “โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร” รุ่นแรก (Certificate of Tax Accountant) (CTA)

การเปิดอบรม “โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร” รุ่นแรก (Certificate of Tax Accountant) (CTA)          เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร ได้มีการเปิดอบรม “โครงการประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร” รุ่นแรก (Certificate of Tax Accountant) (CTA) ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยได้รับเกียรติ จาก นายกฤดา กฤติยาโชติปกรณ์ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการสอบบัญชี กรมสรรพากร
และ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ อุปนายกคนที่สอง สภาวิชาชีพบัญชี และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร กล่าวเปิดการอบรมโดย นายสุริยะ ธีรวัฒนสาร ประธานคณะทำงานโครงการพัฒนาหลักสูตรเพื่อรับประกาศนียบัตรด้านการบัญชีภาษีอากร ได้กล่าวรายงานเกี่ยวกับโครงการพร้อมผู้แทนจากคณะทำงานฯ เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว

          การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อการตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพ และเป็นการเพิ่มความรู้ด้านภาษีอากรอย่างเข้มข้นให้เป็นมืออาชีพ รวมถึงการสนับสนุนให้มีนักบัญชีภาษีอากร ผู้เชี่ยวชาญด้านการบัญชีภาษีอากรสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านการบัญชีภาษีอากรเพิ่มมากขึ้น และในวันนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ ที่ปรึกษาในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร บรรยายพิเศษหัวข้อ “บทบาท CTA มืออาชีพ (Roles of A Professional CTA)” ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live ในช่วงเวลา 08.30 - 10.30 น.

          สภาวิชาชีพบัญชีหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ผ่านโครงการนี้จะยกระดับให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป และจะได้รับประกาศนียบัตรนักบัญชีภาษีอากร และได้สิทธิ์เข้าร่วมเครือข่ายนักบัญชีภาษีอากรจากสภาวิชาชีพบัญชี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่อง

โพสต์เมื่อ :
22 มิ.ย. 2565 11:38:08
 857
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์