โครงการประเมินคุณภาพผู้จัดการอบรมและการประชุมสัมมนา (CPD RATING)

โครงการประเมินคุณภาพผู้จัดการอบรมและการประชุมสัมมนา (CPD RATING)          ด้วยคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้จัดทำ
 โครงการประเมินคุณภาพผู้จัดการอบรมและการประชุมสัมมนา (CPD RATING)” เพื่อยกระดับการจัดอบรมหรือการประชุมสัมมนาของผู้จัดการอบรมฯ ให้มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบและเกิดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง
  

          สภาวิชาชีพบัญชี จึงขอเรียนเชิญผู้จัดการอบรมฯ เข้าร่วม โครงการประเมินคุณภาพผู้จัดการอบรมและการประชุมสัมมนา (CPD RATING) ตามความสมัครใจ ผู้จัดการอบรมฯ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามที่กำหนดจะได้รับหนังสือรับรองคุณภาพ พร้อมทั้งได้รับการเผยแพร่ชื่อและสถานที่ตั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ ของสภาวิชาชีพบัญชี 
         
          ผู้จัดการอบรมฯ ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ส่วนงานกำกับดูแลผู้จัดการอบรม โทรศัพท์
0 2685 2500 ต่อ 2511 2531 2561 2574 E-mail : cpd@tfac.or.th

           > ดาวน์โหลดเอกสารโครงการประเมินคุณภาพฯ
           > ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ที่ 17/2565 เรื่อง โครงการประเมินคุณภาพฯ

โพสต์เมื่อ :
5 ต.ค. 2565 16:17:39
 602
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์