• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • การจัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับปรับปรุงใหม่ (IES 2015 Edition) หัวข้อ “การสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาการบัญชีปี พ.ศ. 2566”

การจัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับปรับปรุงใหม่ (IES 2015 Edition) หัวข้อ “การสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาการบัญชีปี พ.ศ. 2566”

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • การจัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับปรับปรุงใหม่ (IES 2015 Edition) หัวข้อ “การสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาการบัญชีปี พ.ศ. 2566”

การจัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศฉบับปรับปรุงใหม่ (IES 2015 Edition) หัวข้อ “การสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาการบัญชีปี พ.ศ. 2566”

          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จัดสัมมนาเพื่อทำความเข้าใจและหารือในการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุงใหม่ (IES 2015 Edition) ในหัวข้อ “การสัมมนาและการพัฒนาครูผู้สอนหลักสูตรวิชาการบัญชีปี พ.ศ. 2566” ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา และผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และวัตถุประสงค์ของการจัดงานสัมมนา เพื่อทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชีในการพัฒนาหลักสูตรสถาบันการศึกษาต่าง ๆ และสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทางการบัญชีให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (IES 2015) และมาตรฐานการอุดมศึกษา
          การสัมมนาช่วงเช้าสภาวิชาชีพบัญชีได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.บัณฑิต ทิพากร  รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรทางการบัญชี และ ผศ. ดร.ดิชพงศ์ พงศ์ภัทรชัย กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศ IES ในการพัฒนาหลักสูตรการบัญชี
           สำหรับช่วงบ่ายเป็นการเสวนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “ความยั่งยืน” ความท้าทาย โอกาสและความเสี่ยง กับการพัฒนาการศึกษาทางบัญชี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.สันสกฤต วิจิตรเลขการ อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ คณะทำงาน BCG Model สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายกีรติ แต่ผู้เจริญ Advisory Manager ฝ่ายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความยั่งยืน บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย
           สภาวิชาชีพบัญชีขอขอบคุณวิทยากรสำหรับการแบ่งปันความรู้ที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ คณะกรรมการ ผู้แทนสภาวิชาชีพบัญชี และคณาจารย์จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศกว่า 130 คน ร่วมงานทั้งรูปแบบ on-site และแบบ on-line ที่ร่วมงานสัมมนาในครั้งนี้ และหวังว่าการจัดงานสัมมนาครั้งนี้จะทำให้ท่านได้รับประโยชน์ตามที่ได้คาดหวังไว้ ทั้งนี้ หากมีความผิดพลาดประการใด ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ และพบกันใหม่ในงานสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชีในโอกาสต่อไป
โพสต์เมื่อ :
31 พ.ค. 2566 11:42:09
 974
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์