• หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน วาระปี 2566 – 2569

ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน วาระปี 2566 – 2569

  • หน้าแรก

  • ข่าวสารสภาวิชาชีพบัญชี

  • ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน วาระปี 2566 – 2569

ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน วาระปี 2566 – 2569


          เมื่อวันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ได้มีการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อดำเนินการเลือกตั้งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน ณ ชั้น 1 ห้อง Ballroom 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในวันดังกล่าวมีสมาชิกที่มีสิทธิเลือกตั้งมาใช้สิทธิเลือกตั้ง จำนวน 5,193 คน บัตรเสีย 159 คน ไม่ประสงค์ลงคะแนน 32 คน ซึ่งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งได้ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการสภาวิชาชีพบัญชีและประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้าน วาระ ปี 2566 - 2569 ดังนี้
          1. นายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี
          2. นายสุเทพ พงษ์พิทักษ์ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
          3. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
          4. นางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
          5. นายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
          6. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี
          7. นายพิชิต ลีละพันธ์เมธา ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการทำบัญชี
          8. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี
          9. นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีบริหาร
          10. นางวารุณี สุชิตวาส ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการวางระบบบัญชี
          11. นางสุวนิติ กาญจนวณิชย์ ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการบัญชีภาษีอากร
          12. นายศิลปพร ศรีจั่นเพชร ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี
          สำหรับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการสภาวิชาชีพบัญชี และประธานคณะกรรมการของแต่ละด้านครั้งนี้ มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถดูรายชื่อเเละรายละเอียดผลคะเเนนได้ที่ www.tfac.or.th หรือ www.election2023.tfac.or.th
          ท่านสามารถอ่านข่าวได้ในรูปแบบ PDF Click
          ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 5 /2566 เรื่อง ผลการนับคะแนนเสียงเลือกตั้ง Click
          ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง ที่ 6/2566 เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสภาวิชาชีพบัญชี กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกสามัญ และประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีของแต่ละด้านของสภาวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2566 Click

โพสต์เมื่อ :
22 ส.ค. 2566 16:18:10
 6404
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์