สภาวิชาชีพบัญชีจัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Case Competition ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566

สภาวิชาชีพบัญชีจัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Case Competition ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566          เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) ได้จัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Case Competition ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช ชั้น 6 โดยได้รับเกียรติจากนายวินิจ ศิลามงคล นายกสภาวิชาชีพบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่สภาวิชาชีพบัญชีร่วมจัดการแข่งขัน

          นายวินิจ ศิลามงคล กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้เห็นบทบาทสำคัญของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรการบัญชีในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีให้นิสิตนักศึกษาจะได้แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อสร้างความใฝ่รู้ และมีการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม และที่สำคัญยังช่วยส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นหมู่คณะให้มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อก้าวไปสู่จุดหมายร่วมกัน

          รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร ศรีจั่นเพชร กล่าวว่า ในการแข่งขันครั้งนี้มีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 98 ทีม โดยส่งบทวิเคราะห์กรณีศึกษาจำนวน 70 ทีม จาก 22 สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ และจาก 70 ทีม กรรมการได้คัดเลือก 15 ทีมผ่านเข้ารอบ เพื่อแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในวันนี้ ซึ่งการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ Thailand Accounting Case Competition มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาด้านการบัญชีสามารถนำความรู้ที่เรียนมาในห้องเรียน มาใช้ในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ ซึ่งประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อนิสิตนักศึกษาเมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต

          โดยการดำเนินการเพื่อจัดการแข่งขันในครั้งนี้ คณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชีได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการร่วมจัดทำกรณีศึกษาเพื่อใช้ในการแข่งขันครั้งนี้

          ทั้งนี้ ผลการแข่งขันมีดังนี้

          รางวัลชนะเลิศ ทีมพายอาร์กำลังสอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          รองชนะเลิศ อันดับ 1 ทีม GAIA มหาวิทยาลัยรังสิต

          รองชนะเลิศ อันดับ 2 ทีมจุดจุดจุด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          รองชนะเลิศ อันดับ 3 ทีม A Banner Day มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

          รองชนะเลิศ อันดับ 4 ทีม Black Cover มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

          สภาวิชาชีพบัญชี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี คณะทำงานจัดการแข่งขัน และกรรมการตัดสินผลการแข่งขัน ตลอดจนหน่วยงานชั้นนำที่ร่วมให้การสนับสนุนการแข่งขัน ซึ่งเป็นกิจกรรมอันมีประโยชน์ทางด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

โพสต์เมื่อ :
9 ก.ย. 2566 17:55:12
 867
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์