พิธีมอบวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Certificate: FAC) รุ่นที่ 3

พิธีมอบวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Certificate: FAC) รุ่นที่ 3


          คณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกันการทุจริต การฟอกเงิน และการสนับสนุนการก่อการร้าย ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาวิชาชีพบัญชี ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรสำหรับผู้ผ่านการอบรมโครงการวุฒิบัตรวิชาชีพด้านการบัญชีนิติวิทยา (Forensic Accounting Certificate: FAC) รุ่นที่ 3 จำนวน 16 ท่าน ในวันเสาร์ ที่ 26 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา

          ในพิธีมอบวุฒิบัตรครั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้จัดให้มีปัจฉิมคถาหรือการบรรยายพิเศษ โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ คณบดีและผู้อำนวยการหลักสูตรนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และกรรมการที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย ศุภธาดา ประธานคณะทำงานฯ กล่าวรายงานสรุปผลการจัดโครงการ

          สำหรับผลการจัดโครงการ FAC รุ่นที่ 2 ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านการบัญชีนิติวิทยา เพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการทุจริต คอรัปชั่น การฟอกเงิน รวมถึงปัญหาฟ้องร้องเชิงคดีความที่จำเป็นต้องคำนวณมูลค่าความเสียหายให้ถูกต้องตามกฎหมายและยุติธรรม จึงถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของสภาวิชาชีพบัญชี รวมถึงคณะทำงานศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการป้องกัน การทุจริตการฟอกเงินและการสนับสนุนการก่อการร้าย ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องถือเป็นความสำเร็จของผู้ที่ได้รับวุฒิบัตรทุกท่าน ที่มีการเตรียมความพร้อมอยู่เสมอสำหรับโอกาสต่าง ๆ ทางวิชาชีพ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม โดยคณะทำงานฯ จะนำผลการจัดอบรมรมครั้งนี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดอบรมให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมในรุ่นต่อไปเป็นอย่างดี


โพสต์เมื่อ :
19 ก.ย. 2566 13:59:25
 1030
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์