(ร่าง) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (ปรับปรุง 2566)

(ร่าง) แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (ปรับปรุง 2566)(ร่าง)
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน (ปรับปรุง 2566)

          เมื่อกล่าวถึงการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีหลายท่าน คงทราบแล้วว่าประเทศไทยมีแนวปฏิบัติ
ทางการบัญชี เรื่อง การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 ซึ่งปัจจุบันการรวมธุรกิจภายใต้
การควบคุมเดียวกันอาจมีการนำหุ้นเป็นสิ่งตอบแทนในการแลกเปลี่ยน โดยต้นทุนการรวมธุรกิจ (มูลค่าจ่ายซื้อ) ที่ใช้ในการคำนวณส่วนต่างจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน อาจมีการใช้วิธีในทางปฏิบัติหลายรูปแบบเพื่อวัดมูลค่าหุ้นที่นำมาแลกเปลี่ยน คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการบัญชี จึงพิจารณาปรับปรุงแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน อีกทั้งพิจารณาออกคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนของเงินลงทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวทางปฏิบัติเรื่องสิ่งตอบแทนในการแลกเปลี่ยน และต้นทุนการวมธุรกิจ
          (ร่าง) แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับดังกล่าว เป็นเพียงร่างแรกเท่านั้นและอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา อาจมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง


สามารถนำส่งข้อคิดเห็น และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ช่องทางเปิดรับฟังความคิดเห็น
เอกสาร/วิดีโอ
(เพื่อศึกษาประกอบการรับฟังความคิดเห็น)ทาง Google Form
https://forms.gle/z9XoPCe8ra86nbif9
หรือ ทางอีเมล:
academic-fap@tfac.or.th 
          • ร่างแนวปฏิบัติทางการบัญชีสำหรับการรวมธุรกิจภายใต้
             การควบคุมเดียวกัน (ปรับปรุง 2566) Click
          • วิดีโอการสัมมนาพิจารณ์ Amendment Business
             Combination Under Common Control Guidance
            Click

 

โพสต์เมื่อ :
2 พ.ย. 2566 11:53:55
 4095
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์